З А П О В Е Д

№ 817-568/13.02.2020 г.

На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” и представено мотивирано предложение от назначената със Заповед № 774-525 / 04.02.2020 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

О П Р Е Д Е Л Я М

  1. По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в Средно училище „Иван Николаевич Денкголу“ за 2019-2020 учебна година, обявявам за определени следните заявители:
    • Заявител по Схема „Училищен плод“ –  ЕТ Лори – Силвия Симеонова, с максимален брой доставки за учебната година 46 бр.;
  • Заявител по Схема „Училищно мляко“ –  Милки Груп Био ЕАД, с максимален брой доставки за учебната година 50 бр.;
  1. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.
  2. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

 

Дата: 13.02.2020 г.                          Директор:           /Александър Лазаров/