Свободни места

Виж Заявление до директора за прием в клас

Свободни места    
за учебната 2023/2024 година    
към 03.11.2023 г.    
Клас Свободни места Профил Първи чужд език Втори чужд език    
1 0 непрофилирана паралелка испански език    
2 непрофилирана паралелка испански език    
3 0 непрофилирана паралелка испански език    
4 6 непрофилирана паралелка испански език    
5 6 непрофилирана паралелка английски език    
6 0 непрофилирана паралелка английски език    
7 0 непрофилирана паралелка английски език    
0 хуманитарни науки английски език испански език    
0 хуманитарни науки испански език английски език    
0 природни науки английски език испански език    
0 природни науки испански език английски език    
0 предприемачески английски език испански език    
0 предприемачески испански език английски език    
0 софтуерни и хардуерни науки испански език английски език    
0 математически испански език английски език    
0 хуманитарни науки английски език немски език    
0 хуманитарни науки испански език английски език    
0 природни науки английски език испански език    
0 природни науки испански език английски език    
0 предприемачески английски език испански език    
0 предприемачески испански език английски език    
10А 0 хуманитарни науки английски език немски език    
10Б 0 хуманитарни науки испански език английски език    
10В 0 природни науки английски език испански език    
10Г 0 природни науки испански език английски език    
10Д 0 предприемачески английски език испански език    
10Е 0 предприемачески испански език английски език    
Клас Свободни места Профил I профилиращ предмет II профилиращ предмет III профилиращ предмет IV профилиращ предмет
11А 0 чужди езици английски език немски език БЕЛ 1 сборна група ИЦ и 1 сборна група Фил.
11Б 0 математически математика информатика английски език ИТ
11В 0 чужди езици английски език испански език БЕЛ 1 сборна група ИЦ и 1 сборна група Фил.
11Г 0 природни науки БЗО ХООС английски език испански език
11Д 0 предприемачески предприемачество ИТ испански език английски език
11Е 3 предприемачески предприемачество ИТ испански език английски език
12А 0 чужди езици английски език немски език 4 сборни групи БЕЛ и 1 сборна група БЗО 2 сборни групи ИТ, 2 сборни групи ИЦ, 1 сборна група Фил. и 1 сборна група ХООС
12Б 0 чужди езици английски език немски език
12В 0 чужди езици английски език френски език
12Г 0 чужди езици английски език испански език
12Д 0 чужди езици английски език испански език
12E 6 предприемачески предприемачество ИТ испански език немски език

* В 11. Б клас се изучава френски език като втори ЧЕ.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Документи се подават

в канцеларията на училището или на електронен адрес:

info-2222127@edu.mon.bg

Необходими документи:

  1. Заявление до директора – свободен текст;
  2. Копие на учебен план;
  3. Удостоверение за завършен клас

и/или служебна бележка, която дава информация за успеха и отсъствията на ученика.

  1. Свидетелство за основно образование и/или удостоверение за завършен първи гимназиален етап

* При необходимост от явяване на приравнителни изпити:

ще се организират в сградата на училището по предварително определен график

/на учениците ще бъде предварително представен конспект, по който да се подготвят/

 

Виж Преместване на ученици - нормативна уредба

 

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

В сила от 01.09.2016 г.
Издадена от министъра на образованието и науката
 

Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г.изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г.изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г.изм. и доп. ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г.доп. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г.изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13 Май 2020г.изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г.изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г.изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г.изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 Септември 2021г.доп. ДВ. бр.26 от 1 Април 2022г.изм. и доп. ДВ. бр.69 от 26 Август 2022г.изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2023г.

 

Глава пета.
ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 101. (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., отм. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.)
Чл. 102. (1) (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2019 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Условията и редът по тази наредба се прилагат при преместване на ученици от І до ХІІ клас в неспециализираните държавни, общински и частни училища.
(2) Редът и условията за преместване на ученици в училищата по изкуствата, училищата по културата и спортните училища се определят в наредбите по чл. 146, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПУО.
Чл. 103. (Доп. – ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която искат да постъпят в същото или в приемащото училище.
Чл. 104. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват:
1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
(2) Свободните места се обявяват в три­дневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.
Чл. 105. Преместването от едно възпитателно училище в друго и от един социално-педагогически интернат в друг се извършва от Министерството на образованието и науката по ред и при условия, определени в Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2016 г.).
Чл. 106. (1) (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2019 г., доп. – ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Учениците може да се преместват на свободни места в паралелки в същото училище и в друго училище, както следва:
1. от I до VI клас – през цялата учебна година;
2. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) от VII до Х клас включително – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
3. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
4. в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.)
(3) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2019 г., доп. – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) В особени случаи и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото училище, премествания от VII до XII клас извън сроковете по ал. 1, т. 2 – 4 и извън условията по ал. 1, т. 3 – 4 може да се извършват, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.
Чл. 107. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) (1) Учениците от I до VII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения училищен план-прием, ако:
1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен в прилежащия район на училището по чл. 43, ал. 1, определен за учебната годината на преместването;
2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това;
3. при преместване на ученик в I клас в приема по чл. 43 са били приети всички заявили желание за участие деца от групите по чл. 43, ал. 3, т. 1 – 3 включително.
(2) Когато са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на директора на училището в рамките на допустимия брой ученици в паралелка по чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Когато броят на учениците във всички паралелки от съответния клас в училището е определен при условията на чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на директора на училището, ако е получено разрешение на министъра на образованието и науката по реда на чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Не се изисква разрешение на министъра на образованието и науката, когато приемащото училище е единствено в населеното място.
(4) Условията и редът по ал. 1 – 3 не се прилагат за учениците от I до VII клас при преместване във вечерните училища, в специалните училища, в училищата към местата за лишаване от свобода и в българските училища в чужбина.
Чл. 107а. (Нов – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) (1) Учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием, ако:
1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен от друго населено място в населеното място на училището, в което желае да се премести;
2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това;
3. при преместване на учениците от V до VII клас – ученикът е бил приет по държавен план-прием в училището, от което се премества;
4. резултатите на ученика от IV, съответно от VII или от X клас, са позволявали формирането на бал, по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V, съответно в VIII или в XI клас, според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния, съответно допълнителния държавен план-прием.
(2) При преместването в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием – учениците от XI и XII клас не може да сменят профила или специалност от професия.
(3) Учениците по ал. 1 може да се преместват, както следва:
1. от V и от VI клас – през цялата учебна година;
2. от VII до Х клас включително – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
3. в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
4. в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище, ако са изпълнени изискванията по ал. 1 – 3 и с това не се надвишава нормативът за максимален брой ученици в паралелка съгласно чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Ако са изпълнени изискванията по ал. 1 – 3, но при преместването ще се надвиши нормативът за максимален брой ученици в паралелка съгласно чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище след разрешение на министъра на образованието и науката за завишаване броя на учениците в паралелката по мотивирано предложение на директора на училището, съгласувано с началника на регионалното управление на образованието. Не се изисква разрешение на министъра на образованието и науката, когато приемащото училище е единствено в населеното място.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2019 г., доп. – ДВ, бр. 69 от 2022 г.) В особени случаи учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен, план-прием и без да са налице условията по ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2 – 3, с разрешение на министъра на образованието и науката след становище на съответния на приемащото училище началник на регионалното управление на образованието.
(7) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) В случаите по ал. 6 министърът на образованието и науката определя комисия за разглеждане на случаите на преместване над държавния и допълнителния държавен план-прием, в която се включват трима експерти от Министерството на образованието и науката, един представител на Държавната агенция за закрила на детето и трима представители на юридически лица, осъществяващи дейност в сферата на училищното образование. Комисията взима решение с обикновено мнозинство и задължително излага подробни мотиви в становище.
(8) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Министърът на образованието и науката дава разрешение за преместване на ученика над утвърдения държавен или допълнителен държавен план-прием и за завишаване броя на учениците в паралелката при положително становище на комисията по ал. 7 или отказва да даде разрешение при отрицателно становище на комисията по ал. 7.
Чл. 108. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:
1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;
2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1; при необходимост от получаване на разрешение по чл. 106, ал. 3чл. 107, ал. 3 и чл. 107а, ал. 4 тридневният срок започва да тече от датата на получаване на разрешението.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2022 г.) До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищните учебни планове, по които ученикът се е обучавал в класовете в първи и втори гимназиален етап.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г., нова – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното управление на образованието. Когато приемащото училище е в друга област, началникът на регионалното управление на образованието информира началника на регионалното управление на образованието, на чиято територия е училището, в което ученикът се премества.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г., нова – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Началникът на РУО контролира и подпомага методически директора на приемащото училище за продължаване на мерките за предотвратяване на отпадането на преместения ученик поради отсъствия по неуважителни причини.
(5) (Доп. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението по ал. 2 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
(6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.
Чл. 109. (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества.
 
Чл. 110. (1) (Предишен текст на чл. 110 – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Ученици, участващи в обучение по Европейски образователни програми и проекти, след завръщането си в България продължават обучението си във формата на обучение и в училището, в което са се обучавали преди участието си, след признаване на завършен клас или етап на училищно обучение или степен на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.
(2) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда държава:
1. родителят подава писмено заявление до директора на училището, в което се обучава ученикът, за издаване на удостоверение за преместване;
2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 78 от 2020 г.) родителят представя документ, издаден от училището на чуждата държава, удостоверяващ възможността ученикът да продължи образованието си при условията на приемащото училище; в случаите, когато няма такава възможност, родителят удостоверява с декларация, че ученикът ще продължи образованието си в училище на чужда държава.
(3) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Документите по ал. 2 може да се подават и сканирани по електронен път.
(4) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) В срок до 5 работни дни от подаване на документите по ал. 2 директорът на училището, в което се обучава ученикът, издава удостоверение за преместване.