Училищно настоятелство

Устав


 

Банкова сметка: BG04FINV91501017579233

Банков код: FINVBGSF

При “Първа инвестиционна банка” АД

 


 

„Училищно настоятелство към 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ е независимо и доброволно сдружение – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Регистрирано е съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в съответствие с действащото в страната законодателство.

Настоятелството бе създадено на Учредително събрание, проведено на 10.06.2021 година.

 

Списък на актуалните членове:

 1. г-н Александър Лазаров – директор на 127. СУ;
 2. г-жа Светла Герджикова – педагогически съветник;
 3. г-жа Емилия Сиракова – психолог;
 4. г-жа Ана Велева – учител по английски език;
 5. г-жа Гиргина Чилева – родител;
 6. г-жа Мария Петкова – родител;
 7. г-жа Весела Маркова – родител;
 8. г-жа Мариана Божкова – родител;

 

Съвет на настоятелите:

 1. г-жа Гиргина Чилева – председател на училищното настоятелство;
 2. г-жа Мариана Димитрова Божкова – касиер на училищното настоятелство;
 3. г-жа Мариана Тошева – секретар на училищното настоятелство.

 

Цели на Училищното настоятелство:

 • да подпомага, подкрепя и съдейства за цялостното развитие на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ в образователен, икономически и социален план;
 • да съдейства за развитие и утвърждаване на духовните ценности, образованието и културата, с цел социална интеграция и личностно развитие и реализация на учениците на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“;
 • да подкрепя учениците на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, да насърчава развитието на творческите им идеи и да подпомага тяхното осъществяване;
 • да съдейства за подобряване на сътрудничеството между държавната администрация и органите на местното самоуправление, образователните, научните институции и неправителствени организации при решаване на проблемите на учениците и учителите в образователната, социалната и икономичексата сфера.

 

 

Средства:

 1. Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ и контролира целесъобразното им разходване;
 2. Подпомага и съдейства за изграждането и поддържането на материално-техническата база на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“
 3. Съдейства при организиране на ученическото хранене, при осигуряването на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ ;
 4. Съдейства за реализирането на програми, насочени към разрешаване на проблемите на децата и учениците, заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците ;
 5. Организира и подпомага обучения на родителите по въпросите, свързани с възпитанието и развитието на техните деца;
 6. Подкрепя, насърчава и съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“;
 7. Подпомага и участва в съвместни инициативи за провеждане на занимания по изкуства, информатика, спорт и общообразователни науки, извън предвидените в системата на Министерството на образованието и науката;
 8. Сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.
 9. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за разрешаването на текущи проблеми;
 10. Подпомага осигуряването на средства за международни контакти и изяви на училището и неговите ученици, свързани с изучаването на чужди езици.
 11. Предлага мерки за подобряване на дейността на училището.
 12. Организира обществеността за подпомагане на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“.
 13. Организира и осъществява други дейности, предвидени в закона или в решение на общото събрание.

Училищното настоятелство е политически необвързано. Учредено е за неограничен срок, а неговото седалище е на адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич“ № 43.


 

Училищното настоятелство отново поръча един интерактивен дисплей за нуждите на училището, като се очаква той да бъде доставен през януари 2024 г. 

                                                            Отправяме благодарности на всички, които участват в каузата “127. СУ”.


През 2021 г. Училищното настоятелство дари един интерактивен дисплей на училището,
а през 2022 г. успя да дари два.
Отправяме благодарности на всички, които участват в каузата “127. СУ”.

Повече информация за характеристиките на дисплеите – https://ont.bg/bg-product-details-20.html