Учебен план 9. клас

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

                     

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Александър Лазаров/

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” – IX a клас
Прием след завършен VII клас
Учебна година: 2020/2021 г.
Форма на обучение: дневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 4/14.09.2020 г.съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/14.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № 1022/14.09.2020 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Образователна степен: Средна 

I гимназиален етап 

IX а клас 
Учебни седмици  36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети  Седмичен брой учебни часове  Годишен брой учебни часове 
Български език и литература  3 

108 

 

Чужд език – Английски език  4 

144 

 

Чужд език – Немски език  2  72 
Математика  3 

108 

 

Информационни технологии  1 

36 

 

История и цивилизация  4 

144 

 

География и икономика  2 

72 

 

Философия  1 

36 

 

Гражданско образование     
Биология и здравно образование  2.5 

90 

 

Физика и астрономия  2.5  90 
Химия и опазване на околната среда  2.5  90 
Музика  0.5 

18 

 

Изобразително изкуство  0.5 

18 

 

Физическо възпитание и спорт  2 

72 

 

Общо за раздел А  30.5 

1098 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 
Общ годишен брой часове за раздел Б  1.5 

54 

 

1. Английски език  1  36 
2. Немски език  0.5  18 
Общо за раздел А + раздел Б  32 

1152 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 
Максимален брой часове за раздел В  4 

144 

 

     
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В  32  1152 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол, баскетбол, футбол и туризъм съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г.на министъра на образванието и науката, учениците от прогимназиален етап изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.).

– Часовете по БДП се вземат в ЧК – 4 часа/седмично – 32 часа ЧК + 4 часа БДП = 36 часа

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

                     

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Александър Лазаров/

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” – IX б клас
Прием след завършен VII клас
Учебна година: 2020/2021 г.
Форма на обучение: дневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 4/14.09.2020 г.съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/14.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № 1022/14.09.2020 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Образователна степен: Средна 

I гимназиален етап 

IX б клас 

Учебни седмици 

36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 

Седмичен брой учебни часове 

Годишен брой учебни часове 

Български език и литература 

3 

108 

 

Чужд език – Английски език 

4 

144 

 

Чужд език – Немски език 

2 

72 

Математика 

3 

108 

 

Информационни технологии 

1 

36 

 

История и цивилизация 

4 

144 

 

География и икономика 

2 

72 

 

Философия 

1 

36 

 

Гражданско образование 

 

 

 

Биология и здравно образование 

2.5 

90 

 

Физика и астрономия 

2.5 

90 

Химия и опазване на околната среда 

2.5 

90 

Музика 

0.5 

18 

 

Изобразително изкуство 

0.5 

18 

 

Физическо възпитание и спорт 

2 

72 

 

Общо за раздел А 

30.5 

1098 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 

Общ годишен брой часове за раздел Б 

1.5 

54 

 

1. Английски език 

1 

36 

2. Немски език 

0.5 

18 

Общо за раздел А + раздел Б 

32 

1152 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 

Максимален брой часове за раздел В 

4 

144 

 

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 

32 

1152 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол, баскетбол,футбол и туризъм съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г.на министъра на образванието и науката, учениците от прогимназиален етап изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.).

– Часовете по БДП се вземат в ЧК – 4 часа/седмично – 32 часа ЧК + 4 часа БДП = 36 часа

 

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

                     

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Александър Лазаров/

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” – IX в клас
Прием след завършен VII клас
Учебна година: 2020/2021 г.
Форма на обучение: дневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 4/14.09.2020 г.съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/14.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № 1022/14.09.2020 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Образователна степен: Средна 

I гимназиален етап 

IX в клас 

Учебни седмици 

36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 

Седмичен брой учебни часове 

Годишен брой учебни часове 

Български език и литература 

3 

108 

 

Чужд език – Английски език 

4 

144 

 

Чужд език – Френски език 

2 

72 

Математика 

3 

108 

 

Информационни технологии 

1 

36 

 

История и цивилизация 

4 

144 

 

География и икономика 

2 

72 

 

Философия 

1 

36 

 

Гражданско образование 

 

 

 

Биология и здравно образование 

2.5 

90 

 

Физика и астрономия 

2.5 

90 

Химия и опазване на околната среда 

2.5 

90 

Музика 

0.5 

18 

 

Изобразително изкуство 

0.5 

18 

 

Физическо възпитание и спорт 

2 

72 

 

Общо за раздел А 

30.5 

1098 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 

Общ годишен брой часове за раздел Б 

1.5 

54 

 

1. Английски език 

1 

36 

2. Френски език 

0.5 

18 

Общо за раздел А + раздел Б 

32 

1152 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 

Максимален брой часове за раздел В 

4 

144 

 

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 

32 

1152 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волйбол, баскетбол, футбол и туризъм съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г.на министъра на образванието и науката, учениците от прогимназиален етап изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.). – Часовете по БДП се вземат в ЧК – 4 часа/седмично – 32 часа ЧК + 4 часа БДП = 36 часа

 

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

                    

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Александър Лазаров/

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” – IX г клас
Прием след завършен VII клас
Учебна година: 2020/2021 г.
Форма на обучение: дневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 4/14.09.2020 г.съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/14.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № 1022/14.09.2020 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Образователна степен: Средна 

I гимназиален етап 

IX г клас 

Учебни седмици 

36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 

Седмичен брой учебни часове 

Годишен брой учебни часове 

Български език и литература 

3 

108 

 

Чужд език – Английски език 

4 

144 

 

Чужд език – Испански език 

2 

72 

Математика 

3 

108 

 

Информационни технологии 

1 

36 

 

История и цивилизация 

4 

144 

 

География и икономика 

2 

72 

 

Философия 

1 

36 

 

Гражданско образование 

 

 

 

Биология и здравно образование 

2.5 

90 

 

Физика и астрономия 

2.5 

90 

Химия и опазване на околната среда 

2.5 

90 

Музика 

0.5 

18 

 

Изобразително изкуство 

0.5 

18 

 

Физическо възпитание и спорт 

2 

72 

 

Общо за раздел А 

30.5 

1098 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 

Общ годишен брой часове за раздел Б 

1.5 

54 

 

1. Английски език 

1 

36 

2. Испански език 

0.5 

18 

Общо за раздел А + раздел Б 

32 

1152 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 

Максимален брой часове за раздел В 

4 

144 

 

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 

32 

1152 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол, баскетбол, футбол и туризъм съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г.на министъра на образванието и науката, учениците от прогимназиален етап изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.). – Часовете по БДП се вземат в ЧК – 4 часа/седмично – 32 часа ЧК + 4 часа БДП = 36 часа

 

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

                 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Александър Лазаров/

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

профил “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” – IX д клас
Прием след завършен VII клас
Учебна година: 2020/2021 г.
Форма на обучение: дневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 4/14.09.2020 г.съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/14.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № 1022/14.09.2020 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Образователна степен: Средна 

I гимназиален етап 

IX д клас 

Учебни седмици 

36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 

Седмичен брой учебни часове 

Годишен брой учебни часове 

Български език и литература 

3 

108 

 

Чужд език – Английски език 

4 

144 

 

Чужд език – Испански език 

2 

72 

Математика 

3 

108 

 

Информационни технологии 

1 

36 

 

История и цивилизация 

4 

144 

 

География и икономика 

2 

72 

 

Философия 

1 

36 

 

Гражданско образование 

 

 

 

Биология и здравно образование 

2.5 

90 

 

Физика и астрономия 

2.5 

90 

Химия и опазване на околната среда 

2.5 

90 

Музика 

0.5 

18 

 

Изобразително изкуство 

0.5 

18 

 

Физическо възпитание и спорт 

2 

72 

 

Общо за раздел А 

30.5 

1098 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 

Общ годишен брой часове за раздел Б 

1.5 

54 

 

1. Английски език 

1 

36 

2. Испански език 

0.5 

18 

Общо за раздел А + раздел Б 

32 

1152 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 

Максимален брой часове за раздел В 

4 

144 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 

32 

1152 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол, баскетбол, футбол и туризъм съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г.на министъра на образванието и науката, учениците от прогимназиален етап изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.). – Часовете по БДП се вземат в ЧК – 4 часа/седмично – 32 часа ЧК + 4 часа БДП = 36 часа

 

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

                 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Александър Лазаров/

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

профил “Предприемачески” – IX д клас
Прием след завършен VII клас
Учебна година: 2020/2021 г.
Форма на обучение: дневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 4/14.09.2020 г.съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/14.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № 1022/14.09.2020 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Образователна степен: Средна 

I гимназиален етап 

IX е клас 

Учебни седмици 

36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 

Седмичен брой учебни часове 

Годишен брой учебни часове 

Български език и литература 

3 

108 

 

Чужд език – Испански език 

4 

144 

 

Чужд език – Немски език 

2 

72 

Математика 

3 

108 

 

Информационни технологии 

1 

36 

 

История и цивилизация 

4 

144 

 

География и икономика 

2 

72 

 

Философия 

1 

36 

 

Гражданско образование 

 

 

 

Биология и здравно образование 

2.5 

90 

 

Физика и астрономия 

2.5 

90 

Химия и опазване на околната среда 

2.5 

90 

Музика 

0.5 

18 

 

Изобразително изкуство 

0.5 

18 

 

Физическо възпитание и спорт 

2 

72 

 

Общо за раздел А 

30.5 

1098 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 

Общ годишен брой часове за раздел Б 

1.5 

54 

 

1. Испански език 

1 

36 

2. Немски език 

0.5 

18 

Общо за раздел А + раздел Б 

32 

1152 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 

Максимален брой часове за раздел В 

4 

144 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 

32 

1152 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол, баскетбол, футбол и туризъм съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г.на министъра на образванието и науката, учениците от прогимназиален етап изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.). – Часовете по БДП се вземат в ЧК – 4 часа/седмично – 32 часа ЧК + 4 часа БДП = 36 часа