Учебен план 8 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за VIII. а клас

Учебна година: 2018/2019 г.
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № / .09.2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № / .09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора № / .09.2018 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Прогимназиален етап

VIII а клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

Чужд език – Английски език

18

648

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30

1080

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2

72

1.Английски език

2

72

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

144

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

36

1296 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за VIII. б клас

Учебна година: 2018/2019 г.
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № / .09.2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № / .09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора № / .09.2018 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Прогимназиален етап

VIII б клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

4

144

Чужд език – Английски език

18

648

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

30

1080

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2

72

1.Английски език

2

72

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

144

 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

36

1296 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за VIII. в клас

Учебна година: 2018/2019 г.
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № / .09.2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № / .09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора № / .09.2018 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

  Прогимназиален етап
VIII в клас
Учебни седмици 36
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 4 144
Чужд език – Английски език 18 648
Математика 3 108
Информационни технологии 1 36
Философия 1 36
Музика 0,5 18
Изобразително изкуство 0,5 18
Физическо възпитание и спорт 2 72
Общо за раздел А 30 1080
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б 2 72
1.Английски език 2 72
Общо за раздел А + раздел Б 32 1152
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В 4 144
     
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36 1296

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за VIII. г клас

Учебна година: 2018/2019 г.
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № / .09.2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № / .09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора № / .09.2018 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

  Прогимназиален етап
VIII г клас
Учебни седмици 36
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 4 144
Чужд език – Английски език 18 648
Математика 3 108
Информационни технологии 1 36
Философия 1 36
Музика 0,5 18
Изобразително изкуство 0,5 18
Физическо възпитание и спорт 2 72
Общо за раздел А 30 1080
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б 2 72
1.Английски език 2 72
Общо за раздел А + раздел Б 32 1152
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В 4 144
     
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36 1296

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Баскетбол и Волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/05.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за VIII. д клас

Учебна година: 2018/2019 г.
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № / .09.2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № / .09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора № / .09.2018 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

  Прогимназиален етап
VIII д клас
Учебни седмици 36
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 4 144
Чужд език – Английски език 18 648
Математика 3 108
Информационни технологии 1 36
Философия 1 36
Музика 0,5 18
Изобразително изкуство 0,5 18
Физическо възпитание и спорт 2 72
Общо за раздел А 30 1080
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б 2 72
1.Английски език 2 72
Общо за раздел А + раздел Б 32 1152
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В 4 144
     
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36 1296

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Баскетбол и Волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/05.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.