Учебен план 7 клас

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

                        1000 гр. София, ул.“Парчевич“ 43; тел.: 9879254; e-mail: denkoglu@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Александър Лазаров/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за VII. а клас

Учебна година: 2019/2020 г
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 12 / 26.06.2019 г, съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 11 / 15.08.2019 г. и е утвърден със заповед на директора № 157-1414 / 20.08.2019 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

VII а клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

180

 

Чужд език – Английски език

3

108

 

Математика

4

144

 

Информационни технологии

1

36

 

История и цивилизация

2

72

 

География и икономика

2

72

 

Биология и здравно образование

2

72

 

Физика и астрономия

1.5

54

 

Химия и опазване на околната среда

1.5

54

 

Музика

1.5

54

 

Изобразително изкуство

1.5

54

 

Технологии и предприемачество

1

36

 

Физическо възпитание и спорт

2

72

 

Общо за раздел А

28

1008

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

108

 

Немски език

2

72

Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

31

1116

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

144

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

31

1116

 

IІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, баскетбол и футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. В изпълнение на заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. на министъра на образованието и науката, учениците от VII клас изучават в часа на класа 5 часа правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (заповед № РД 09-773/19.09.2003 г.)

127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Александър Лазаров/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за VII. б клас

Учебна година: 2019/2020 г
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 12 / 26.06.2019 г, съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 11 / 15.08.2019 г. и е утвърден със заповед на директора № 157-1414 / 20.08.2019 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

VII б клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

180

 

Чужд език – Английски език

3

108

 

Математика

4

144

 

Информационни технологии

1

36

 

История и цивилизация

2

72

 

География и икономика

2

72

 

Биология и здравно образование

2

72

 

Физика и астрономия

1.5

54

 

Химия и опазване на околната среда

1.5

54

 

Музика

1.5

54

 

Изобразително изкуство

1.5

54

 

Технологии и предприемачество

1

36

 

Физическо възпитание и спорт

2

72

 

Общо за раздел А

28

1008

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

108

 

Немски език

2

72

Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

31

1116

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

144

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

31

1116

 

IІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, баскетбол и футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. В изпълнение на заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. на министъра на образованието и науката, учениците от VII клас изучават в часа на класа 5 часа правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (заповед № РД 09-773/19.09.2003 г.)