Учебен план 3 клас

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“

1000 гр.София, ул.“Парчевич“ 43; тел.: 9879254; e-mail: denkoglu@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Александър Лазаров/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за III. а клас

Учебна година: 2019/2020 г
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна организация

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 12 / 26.06.2019 г, съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 11 / 15.08.2019 г. и е утвърден със заповед на директора № 157-1414 / 20.08.2019 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

ІIІ а клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език – Английски език

3

96

Математика

3,5

112

Компютърно моделиране

1

32

Човекът и обществото

2

64

 

Човекът и природата

1

32

Музика

1,5

48

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2,5

80

Общо за раздел А

24,5

784

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

80

1.Български език и литература

1

32

2.Математика

1,5

48

Общо за раздел А + раздел Б

27

864

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

128

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

27

864

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към чл.12, ал.2, т..1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: минибаскетбол и миниволейбол,  съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/05.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г.на министъра на образванието и науката, учениците от начален етап изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.).

– Часовете по БДП се вземат в ЧК – 6 часа / седмично – 26 часа ЧК + 6 часа БДП = 32 часа.