Учебен план 2. клас

127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“, гр. СОФИЯ

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Александър Лазаров/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за II. а клас

Учебна година: 2020/2021 г.
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 4/14.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/14.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № 1022/14.09.2020 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

ІI а клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

 

Чужд език – Английски език

2

64

Математика

3,5

112

 

Околен свят

1

32

 

Музика

2

64

 

Изобразително изкуство

1,5

48

 

Технологии и предприемачество

1

32

 

Физическо възпитание и спорт

2

64

 

Общо за раздел А

20

640

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

 

1. Английски език

1

32

2. Математика

2

64

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

27

864

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Подвижни игри,  съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/05.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г.на министъра на образванието и науката, учениците от начален етап изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.).

– Часовете по БДП се вземат в ЧК – 6 часа / седмично – 26 часа ЧК + 6 часа БДП = 32 часа/

5. Учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III включително включва и пет дни за проектни и творчески дейности, в т.ч. и за посещения на културни институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни проекти в класа, училището или между училищата, които може да се планират като последователни в рамките на една седмица след приключването на учебните занятия по учебен план или на няколко пъти през двата учебни срока.