Учебен план 1 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за I. а клас

Учебна година: 2018/2019 г
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № / .09.2018 г, съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № / .09.2018г. и е утвърден със заповед на директора № / .09.2018 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

І а клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Математика

4

128

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

2

64 

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

19

608

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1.  Английски език

2

64

2. Математика

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1. Български език и литература

2

64

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

26

832