Прием след 7-ми клас

Прием за учебната 2021/2022 година - таблица

Прием за учебната 2021/2022 година - брошура

НВО и кандидатстване след седми клас, прием за учебната 2021/2022 година - презентация

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

ПРИЕМ в VIII КЛАС:

Приемът се  извършва съгл. Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Глава четвърта, раздел IV, Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

За прием в 127. СУ се използват резултатите на учениците от националното външно оценяване в края на седми клас по БЕЛ и по математика.

Кандидатстването за първи и трети етап – по електронен път; за втори етап – съгласно указанията на РУО – София-град; повече информация – в сайта на РУО София-град или в училището, където се обучава ученика.

Класирането се извършва централизирано от РУО -София-град на три етапа.

Записването на приетите ученици се извършва в училището.

Балообразуване за прием в VIII клас в 127. СУ:

 1. Удвоен резултат от националното външно оценяване по БЕЛ.
 2. Удвоен резултат от националното външно оценяване по математика.
 3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование.
 4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.

 

Държавен план-прием за 2021/2022 година

 

1358 – 26 ученици – 1 паралелка – профил “Хуманитарни науки” с първи чужд език английски и втори чужд език немски;

1362 – 26 ученици – 1 паралелка – профил “Хуманитарни науки” с първи чужд език испански и втори чужд език английски;

1364 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Природни науки” с първи чужд език английски и втори чужд език испански;

1365 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Природни науки” с първи чужд език испански и втори чужд език английски;

1366 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Предприемачество” с първи чужд език английски и втори чужд език испански;

3148 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Предприемачество” с първи чужд език испански и втори чужд език английски.

 

 • При профилите, които предлагаме, няма задължително условие предмети да се изучават на чужд език, но:

  – При първи чужд език – Английски език се изучават на АЕ:

  • в 9. клас – История и цивилизации, География и икономика, Философия, Биология и здравно образование;
  • в 10. клас – Философия, Биология и здравно образование, Физика и астрономия;

  – При първи чужд език – Испански език не се изучават предмети на ИЕ.

   

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. Свидетелството за основно образование – ОРИГИНАЛ;
 2. Молба за записване – бланка на 127. СУ – предоставя се при записването;

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на

способностите

27 – 28 май 2021 г.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на

способностите

 

 

до 07 юни 2021 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·       изобразително изкуство

·       музика

·       спорт

 

21 юни 2021 г.

22 юни 2021 г.

23 – 24 юни 2021 г.

 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на

способностите

до 25 юни 2021 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за

проверка на способностите

до 01 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по

Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на

класиране

до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на

класиране

до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на

класиране

до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на

класиране

29 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и

записване

определя се от директора

до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2021 г. вкл.

 

 

Важно - Заповед на Директора - четвърто класиране

 

З А П О В Е Д

№ 0986/30.07.2021 г.

ОТНОСНО: Попълване на свободни места в VIII клас след трети етап на класиране

На основание на чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 69 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организирането на дейностите в училищното образование и във връзка с попълването на свободни места в VIII клас след трети етап на класиране в 127. СУ

ОПРЕДЕЛЯМ:

 • Комисия в състав:
 1. Александър Борисов Лазаров – директор;
 2. Ивайло Тихолов – библиотекар;
 3. Мила Шулева – секретар.
 • Задължения на комисията:
 1. Прием на документите на кандидатите за участие в класирането за свободните места съгласно чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организирането на дейностите в училищното образование;
 2. Изчислява бала на кандидатите съгласно решението на Педагогическия съвет за определяне на бала за прием в училището;
 3. Стриктно спазва определените с настоящата заповед срокове на дейностите;
 4. Работно време на комисията: 09:30 ч. до 16:30 ч.
 • Срокове за попълване на свободните места:
 1. Обявяване на свободните места на сайта на училището в секция „Новини“: до 12:30 ч. на 02.08.2021 г.
 2. Подаване на документи за участие в класирането: от 03. до 04.08.2021 г. в канцеларията на училището.
 3. Обявяване на резултатите от класирането: до 15:30 ч. на 05.08.2021 г. в секция “Новини”.
 4. Записване на класираните ученици: 06.08.2021 г. в канцеларията /с оригиналното Свидетелство за основно образование/.
 5. Отчитане на четвърти етап на класирането в РУО – София-град.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на упоменатите в нея лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед се осъществява от Директора.

 

Директор: Александър Лазаров

 

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - трето класиране - 21/22 г.

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - второ класиране - 21/22 г.

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - първо класиране - 21/22 г.

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - трето класиране - 20/21 г.

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - второ класиране - 20/21 г.

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - първо класиране - 20/21 г.

Учебен план - профил "чужди езици", "хуманитални науки" и "предприемачески"

Учебен план - профил "математически" и "природни науки"

Учебна програма - предприемачество

Резултати от ДЗИ - 21 г.

Резултати от ДЗИ - 20 г.

Резултати от НВО - 21 г.

Резултати от НВО - 20 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 30.07.2021 г.  класираните на трети етап ученици следва да се запишат с оригиналните документи в съответните училища.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на класиране на 02.08.2021 г.

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 03.08.2021 г. до 10.09.2021 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършва подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и в профил „Физическо възпитание и спорт“.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 (публ. на 29.07.2021 г.)

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 21.07.2021 г. до 22.07.2021 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2021 г.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 20.07.2021г.)

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 59 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, за равен бал се счита, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в Раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 13.07.2021г.)

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град напомня:

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2021 г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

 1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Успех!

 

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

(публ. на 12.07.2021г.)

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Въпроси, свързани с дейностите по прием на ученици в VIII клас, може да задавате на имейл priem_8_klas_Sofia@edusofia.bg

(публ. на 06.07.2021г.)

Ръководство за кандидатстване онлайн

(публ. на 30.06.2021г.)

Списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/ 2022 година в област София-град с кодове и балообразуване

(публ. на 22.06.2021 г.)

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщам внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Пожелаваме успех!

(публ. на 22.06.2021 г.)

 

Списък на училищата – гнезда за прием на документи

(публ. на 22.06.2021 г.)

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Напомняме Ви, че началото на изпитите за проверка на способностите е 9 ч. и учениците следва да са в съответното училище не по-късно от 8,30 ч.

Изпитите за проверка на способностите ще се проведат, както следва:

 • Изобразително изкуство – 21 юни 2021 г.;
 • Музика – 22 юни 2021 г.;
 • Спорт – 24 юни 2021 г.

Желаем успех на всички кандидати!

Дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/ 2022 година започват

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование) започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на някои основни моменти от кампанията:

 1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ), математика и чужд език /по желание на ученика/ се провеждат в училището, в което ученикът се обучава в VII клас, съответно на 16.06.2021 г., 18.06.2021 г. и на 17.06.2021 г. За явяването на изпитите по БЕЛ и по математика не се подават заявления. Начало на изпитите – 09.00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08.30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

Изпитите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки и осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите.

 1. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

С резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата.

Изпитите ще се проведат, както следва:

 • Изобразително изкуство – 21 юни 2021г.
 • Музика – 22 юни 2021 г.
 • Спорт – 24 юни 2021 г.
 1. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 28 юни 2021 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и от Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването за някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

 1.  Подаването на заявление за участие в първи и в трети етап на класиране ще бъде само по електронен път, за което допълнително ще получите информация.

(публ. на 20.05.2021 г.)

Дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/ 2022 година започват

(публ. на 20.05.2021 г.)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със стартиране на кампанията по прием на ученици след завършено основно образование, Ви уведомявам за следното:

Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Актуална информация относно реализиране на тези дейности в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град.

За Ваше улеснение предлагаме на вниманието Ви график на дейностите, изготвен въз основа на заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

При настъпили промени ще бъдете своевременно уведомени.

Пожелавам на всички ученици успешно представяне на изпитите и класиране в желаната от тях паралелка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ–ГРАД

(публ. на 29.04.2021 г.)

Списък на паралелките с държавен план прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година в област София-град с начина на балообразуване

(публ. на 29.04.2021 г.)

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 

(публ. 16.04.2021 г.)

Проект на заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в VІІІ клас

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2021/ 2022 г. по училища и паралелки.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail: v.stancheva@edusofia.bg до 24.04.2021 г.

Приложение: съгласно проекта на заповед (Приложение 1Приложение 2).

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Изх. № РУО1-8490/15.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г. дейност на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, и спазване на посочения срок за подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, е необходимо своевременно да информирате родителите на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО за сроковете и дейността на Комисията.

С оглед гореизложеното, следва да попълните на следния линк: https://forms.gle/vTtfqwjKQUgthzxC8 – Справказа ученицисъс специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО,обучаващи се през учебната 2020/2021 г. в повереното Ви училище в VII клас – по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания за учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-6201/22.02.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че подаването на заявление за учебната 2021/2022 г., е в периода от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г., включително.

На сайта на РУО – София-град, секция „Изпити и прием на ученици“, „Прием в VIII клас“, преди посочения период, ще бъде публикувано заявление в текстов формат (word), информация за начина на подаване и необходимите придружаващи документи.

С оглед подкрепа на Вашия избор съгласно Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката, своевременно ще Ви запознаем с възможностите за насочване на Вашите деца – ученици след завършено основно образование, за учебната 2021/2022 г. в училища на територията на област София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Доклад за потребностите от работна сила

Изх. РУО1-35061/10.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Информация за пазара на труда в област София-град, предоставена от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/ 2022 година

Изх. № РУО1-34874/08.12.2020 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разработените от Министерството на образованието и науката (МОН) Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и в обединените училища, Ви уведомявам, че на територията на област София-град държавен план-прием за следващата учебна година ще осъществяват следните училища:

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/2022 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Явяване на НВО на ученици от училища на чужди държави

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в Република България. До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град или на електронния адрес на институцията. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД