Прием след 7-ми клас

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - четвърто класиране - 23/24 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 23/24 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 23/24 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 23/24 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 20/21 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 20/21 г.

Виж Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 20/21 г.

Виж Учебен план - профил "чужди езици", "хуманитални науки" и "предприемачески"

Виж Учебен план - профил "математически", "софтуерни и хардуерни науки" и "природни науки"

Виж Учебна програма - Български език и литература

Виж Учебна програма - Математика

Виж Учебна програма - Информатика

Виж Учебна програма - Информационни технологии

Виж Учебна програма - История и цивилизации

Виж Учебна програма - Философия

Виж Учебна програма - Биология и здравно образование

Виж Учебна програма - Химия и опазване на околната среда

Виж Учебна програма - Предприемачество

Виж Резултати от ДЗИ - 23 г.

Виж Резултати от ДЗИ - 22 г.

Виж Резултати от ДЗИ - 21 г.

Виж Резултати от ДЗИ - 20 г.

Виж Резултати от НВО - 23 г.

Виж Резултати от НВО - 22 г.

Виж Резултати от НВО - 21 г.

Виж Резултати от НВО - 20 г.

 

Съобщения /РУО – София-град/

 

Прием в VIII клас – учебна 2024/ 2025 година

__________________________________________________________________________

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2024/2025 година

Изх. № РУО1-40352/14.12.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС
И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В Х
I КЛАС
/ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-273/05.12.2023 г., вх. №РУО1-39114/06.12.2023 г., приложено Ви изпращам:

 1. Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2024/2025 година.
 2. Списък на STEM професии и профили.
 3. Образци на заявления от работодатели за осъществяване на държавен план-прием по професии и специалности – за дуална и за дневна форма на обучение.
 4. Указания за изготвяне на предложенията за приема.
 5. Прогнозни целеви стойности за областта.
 6. Писмо на МОН № 9105-273/14.12.2023 г., вх. № РУО1-40343/14.12.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 14.12.2023 г.)

__________________________________________________________________________

Доклад за потребностите от работна сила в област София-град

Изх. № РУО1-39869/11.12.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Информация за пазара на труда в област София-град, предоставена от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София.

Приложения:

 1. Информация за търсенето на работна сила в област София-град.
 2. Доклад за резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област София – град.
 3. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до 31.10.2023 г. в град София.
 4. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до 31.10.2023 г. в град София по сектори на икономиката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед  РД 02-3173/ 07.12.2023 г.

на началника на РУО-София – град/

(публ. на 11.12.2023 г.)

__________________________________________________________________________

Изх. РУО1-39097/05.12.2023 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в Република България.

До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на Националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град или на електронния адрес на институцията.

За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец на заявление.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3093/29.11.2023 г. на началника на РУО – София-град/

(публ. на 06.12.2023 г.)

__________________________________________________________________________

Информация за училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2024/ 2025 година и за учениците в VII клас през учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-37959/24.11.2023 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви предоставям следната информация:

 1. Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2024/2025 година.
 2. Брой на учениците, обучаващи се в VII клас през учебната 2023/2024 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

 (публ. на 24.11.2023 г.)

__________________________________________________________________________