Прием след 7-ми клас

Виж Прием за учебната 2023/2024 година - брошура

 

ПРИЕМ в VIII КЛАС:

Приемът се  извършва съгл. Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Глава четвърта, раздел IV, Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

За прием в 127. СУ се използват резултатите на учениците от националното външно оценяване в края на седми клас по БЕЛ и по математика.

Кандидатстването за първи и трети етап – по електронен път; за втори етап – съгласно указанията на РУО – София-град; повече информация – в сайта на РУО София-град или в училището, където се обучава ученика.

Класирането се извършва централизирано от РУО -София-град на три етапа.

Записването на приетите ученици се извършва в училището.

Балообразуване за прием в VIII клас в 127. СУ:

 1. Удвоен резултат от националното външно оценяване по БЕЛ.
 2. Удвоен резултат от националното външно оценяване по математика.
 3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование.
 4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.

 

Държавен план-прием за 2023/2024 година

 

1358 – 26 ученици – 1 паралелка – профил “Хуманитарни науки” с първи чужд език английски и втори чужд език испански;

1362 – 26 ученици – 1 паралелка – профил “Хуманитарни науки” с първи чужд език испански и втори чужд език английски;

1364 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Природни науки” с първи чужд език английски и втори чужд език испански;

1365 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Природни науки” с първи чужд език испански и втори чужд език английски;

1366 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Предприемачество” с първи чужд език английски и втори чужд език испански;

3148 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Предприемачество” с първи чужд език испански и втори чужд език английски;

4401 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Софтуерни и хардуерни науки” с първи чужд език испански и втори чужд език английски;

4402 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Математически” с първи чужд език испански и втори чужд език английски;

 

 • При профилите, които предлагаме, няма задължително условие
  предмети да се изучават на чужд език, но:
 • – При първи чужд език – Английски език се изучават на АЕ:
  • в 9. клас – История и цивилизации, География и икономика, Философия,
   Биология и здравно образование, Физика и астрономия;
  • в 10. клас – Философия, Биология и здравно образование, Физика и астрономия;
 • – При първи чужд език – Испански език ще се изучават на ИЕ:
  • в 9. клас – География и икономика;
  • в 10. клас – към настоящия момент не се предлагат предмети на ИЕ.

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. Свидетелството за основно образование – ОРИГИНАЛ;
 2. Молба за записване – бланка на 127. СУ – предоставя се при записването;

 

 

График

на дейностите по приемането на учениците 

Вид дейност

Срок
Прием в VIII клас Прием в XI клас

Подаване   на   заявления   за   насочване                    към

комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

 

03 – 21 май 2023 г.

 

03 – 21 май 2023 г.

Записване на учениците, насочени от комисията

по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2023 г. до 17 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в приема на

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2023 г. 18 – 19 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на

първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г. 20 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за

участие във втори етап на класиране

 

13 – 17 юли 2023 г.

 

21 – 24 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на

втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г. 25 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на

класиране

20 – 24 юли 2023 г. 26 – 27 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г. 28 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап

на класиране

26 – 27 юли 2023 г. 31 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на

трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г. 01 август 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на

класиране

01 август – 02

август 2023 г.

02 – 03 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г. 04 август 2023 г.

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора,

до 11 септември

2023 г.

 

 

до 11септември 2023 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-

прием

до 14 септември 2023 г. вкл.

Изменение и допълнение на графика: Заповед за изменение и допълнение

 

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 20/21 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 20/21 г.

Виж Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 20/21 г.

Виж Учебен план - профил "чужди езици", "хуманитални науки" и "предприемачески"

Виж Учебен план - профил "математически" и "природни науки"

Виж Учебна програма - предприемачество

Виж Резултати от ДЗИ - 22 г.

Виж Резултати от ДЗИ - 21 г.

Виж Резултати от ДЗИ - 20 г.

Виж Резултати от НВО - 22 г.

Виж Резултати от НВО - 21 г.

Виж Резултати от НВО - 20 г.

 

Съобщения /РУО – София-град/

 

Прием в VIII клас – учебна 2023/ 2024 година

___________________________________________________________________________

Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

(публ. на 03.05.2023 г.)

___________________________________________________________________________

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ  И

ДЕСЕТИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

             Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година, определената със заповед № РД 01-167/12.04.2023 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 03.05.2023 г. (сряда) до 22.05.2023 г. (понеделник), в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“ № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

03.05.2023 г. (сряда )                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

05.05.2023 г. .( петък )                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2023 г. (сряда )                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

12.05.2023 г. (петък)                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

15.05.2023 г. (понеделник)           09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

18.05.2023 г. (четвъртък )             09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

22.05.2023 г. ( понеделник)           14.00 – 17.00 ч.

  За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

04.05.2023 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2023 г. (вторник )                 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

11.05.2023 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2023 г. (вторник)                   09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2023 г. (сряда )                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

19.05.20223г. (петък )                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

22.05.2023 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч.

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семействапредставят следните документи /оригинал и две копия/:

– заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;

 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

II. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:

 • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяващи заболяването.
 • служебна бележка за оценяване с качествен показател през настоящата учебна година.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап на средно образование с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град, в раздел „ Прием VIII клас“ и в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, до 14.06.2023 г. за учениците, завършващи  VII и X клас.

         ВАЖНО!!!

В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, до 03.05.2023 г. в рубриката „Изпити и прием на ученици“, съответно: „Насочване на ученици след основно образование в училищата на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г.“ и „Насочване на ученици след завършен X клас в училищата на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г.“, на сайта на РУО – София-град,  ще бъдат публикувани утвърдения държавен план-прием за ученици в осми клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г.  и утвърдения допълнителен държавен план-прием за ученици в единадесети  клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г., Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 25.04.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в VІІІ клас

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на заповед за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г. по училища и паралелки, по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2023 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани до 27.04.2023 г. на e-mail: v.stancheva@edusofia.bg

Приложение:

 1. Проект на заповед с приложения (Приложение 1 и Приложение 2).

(публ. на 27.03.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Изх. № РУО1-8016/24.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-767021.03.2023 г., Ви информирам за възможности за кариерно ориентиране на ученици към дуалното обучение след седми клас по професия „Електротехник“ в Професионална гимназия по електротехника и автоматика, гр. София – като част от партньорските училища в австрийския проект за дуално обучение в  България GODUAL. За  ориентирането на ученици и родители за избор след 7-ми клас се предвиждат следните инициативи в училището:

 • Планиран ден на отворените врати в гимназията – на 29 март 2023 г. в ПГЕА – гр. София, бул. Овча купел №1, от 9.00 – 15.00 ч.
 • Планирани дни на професията в гимназията – на 6 и 7 юни 2023 г. в ПГЕА – гр. София, бул. Овча купел №1, от 9.00 – 15.00 ч.

Професиите, по които обучават, ще бъдат представени от учители и ученици в кабинетите и класните стаи на гимназията. Ще бъдат демонстрирани техника и възможности за реализация на знания по професиите.

Повече информация е налична в приложението.

Обръщам се към Вас да разпространите информацията за събитията до седмокласниците във Вашето училище.

Приложение:

 1. Дуално обучение – твоят шанс за успех

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 24.03.2023 г.)

___________________________________________________________________________

ДО РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще насочва ученици от 03.05.2023 г. до 22.05.2023 г.

Комисията НЕ насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.

Подробна информация за дейността на Комисията ще бъде публикувана на сайта на РУО – София-град.

За въпроси относно насочване на ученици с хронични заболявания може да се обръщате към инж. Велина Томова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – София-град, тел. 0886065364, а за ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО – към Силвия Пеева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО – София-град, тел. 0886014362.

 

                        Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                        НАЧАЛНИК НА РУО

                        СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 07.03.2023 г.)

___________________________________________________________________________

Изх. № РУО1-43841/15.12.2022 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в Република България.

До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на Националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град или на електронния адрес на институцията.

За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец на заявление.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1055/06.12.2022 г. на министъра на образованието и науката/

(публ. на 15.12.2022 г.)

___________________________________________________________________________

Доклад за потребностите от работна сила в област София-град

Изх. № РУО1-43764/14.12.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Информация за пазара на труда в област София-град, предоставена от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София.

Приложения:

 1. Информация за търсенето на работна сила в област София-град
 2. Доклад за резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област София – град.
 3. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до м. ноември 2022 г. в град София.
 4. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до м. ноември 2022 г. в град София по сектори на икономиката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката)

(публ. на 14.12.2022 г.)

___________________________________________________________________________

ПОКАНА

до национално представителните организации на работодателите и членовете на техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2023/2024 година

  

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

 Съгласно изискването на чл. 50, ал. 1, т. З и чл.52, ал. 1, т. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с утвърждаването на държавния план-прием за учебната 2023/2024 година в област София-град, в срок до 19.12.2022 г. можете да отправяте до РУО – София-град заявки за прием по специалности от професии, разработени на базата на представителни анализи и прогнози на секторно и областно ниво относно потребностите на икономиката и пазара на труда, включително за дуална форма на обучение и за паралелки за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара специалности от професии.

Необходимо е да посочите точно наименованието на специалностите от професиите, за които предлагате обучение, прогнозен брой, форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в областта е насочена заявката за обучение.

Списъкът на професионалните гимназии, профилираните гимназии, средните и обединените училища, които ще осъществяват план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2023/2024 година в столицата е качен на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“.

Заявките може да изпращате на електронен адрес rio_sofia_grad@mon.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 05.12.2022 г.)

___________________________________________________________________________

Изх. № РУО1-42333/01.12.2022 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви предоставям следната информация:

 1. Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2023/2024 година.
 2. Брой на учениците, обучаващи се в VII клас през учебната 2022/2023 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 02.12.2022 г.)