Прием след 7-ми клас

 

Важно:

 

Информация за родителската среща може да намерите в секция “Новини”!

 

Няма свободни места за прием след четвърти етап на класиране!

 

ПРИЕМ в VIII КЛАС:

Приемът се  извършва съгл. Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Глава четвърта, раздел IV, Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

За прием в 127. СУ се използват резултатите на учениците от националното външно оценяване в края на седми клас по БЕЛ и по математика.

Кандидатстването за първи и трети етап – по електронен път; за втори етап – съгласно указанията на РУО – София-град; повече информация – в сайта на РУО София-град или в училището, където се обучава ученика.

Класирането се извършва централизирано от РУО -София-град на три етапа.

Записването на приетите ученици се извършва в училището.

Балообразуване за прием в VIII клас в 127. СУ:

 1. Удвоен резултат от националното външно оценяване по БЕЛ.
 2. Удвоен резултат от националното външно оценяване по математика.
 3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование.
 4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.

 

Държавен план-прием за 2020/2021 година

 

26 ученици – 1 паралелка – профил “Чужди езици” с първи чужд език английски и втори чужд език немски с код 1358;

26 ученици – 1 паралелка – профил “Чужди езици” с първи чужд език английски и втори чужд език испански с код 1364;

26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Математически” с първи чужд език английски и втори чужд език френски с код 1362;

26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Природни науки” с първи чужд език английски и втори чужд език испански с код 1365;

52 ученици – 2 паралелки – STEM профил “Предприемачество” с първи чужд език испански и втори чужд език английски с код 1366.

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. Свидетелството за основно образование – ОРИГИНАЛ;
 2. Молба за записване – бланка на 127. СУ – предоставя се при записването;

 

Работното време на комисията по време на трите класирания е от 08:00 до 18:00 часа:

 • за паралелки с кодове 1358 и 1364 – профили “Чужди езици” – кабинет 201;

 • за паралелки с кодове 1362 и 1365 – профили “Математически” и “Природни науки” – кабинет 202;

 • за паралелки с код 1366 – профили “Предприемачески” – кабинет 203;

 

График на дейностите за прием 2020-2021 година, в съответствие със заповед РД09-2152/27.08.2018 г на министъра на образованието и науката

 • до 13 юли 2020 г. – Обявяване на списъците с приетите на първи етап
 • 14,15,16 юли 2020 г. – Записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап
 • до 20 юли 2020 г. – Обявяване на списъците с приетите на втори етап
 • 21, 22 юли 2020 г. – Записване на приетите на втори етап на класиране
 • 23 юли 2020 г. – обявяване на незаетите места след втори етап
 • 24-27 юли 2020 г. подаване на документи за участие в трети етап на класиране
 • 29 юли 2020 г. – обявяване на списъците на приетите на трети етап 
 • 30 юли 2020 г. – записване на учениците приети на трети етап
 • до 3 август 2020 г. –  обявяване на незаети места след трети етап;

 

Важно - Заповед на Директора - четвърто класиране

 

З А П О В Е Д

 

934/28.07.2020 г.

 

ОТНОСНО: Попълване на свободни места в VIII клас след трети етап на класиране

 

На основание на чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 69 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организирането на дейностите в училищното образование и във връзка с попълването на свободни места в VIII клас след трети етап на класиране в 127. СУ

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

Комисия в състав:

 1. Александър Борисов Лазаров – директор

 2. Милена Грозева – заместник-директор

 3. Мила Шулева – секретар

Задължения на комисията:

 1. Прием на документите на кандидатите за участие в класирането за свободните места съгласно чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организирането на дейностите в училищното образование

 2. Изчислява бала на кандидатите съгласно решението на Педагогическия съвет за определяне на бала за прием в училището

 3. Стриктно спазва определените с настоящата заповед срокове на дейностите.

 4. Работно време на комисията: 09:00 ч. до 17:00 ч.

Срокове за попълване на свободните места:

 1. Обявяване на свободните места на сайта на училището в секция „Новини“: до 16:30 ч. на 31.07.2020 г.

 2. Подаване на документи за участие в класирането: от 03. до 04.08.2020 г. в канцеларията на училището.

 3. Обявяване на резултатите от класирането: до 16:30 ч. на 05.08.2020 г.

 4. Записване на класираните ученици: от 06. до 07.08.2020 г. (вкл.)

 5. Отчитане на четвърти етап на класирането в РУО София-град

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на упоменатите в нея лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед се осъществява от директора.

 

Директор: Александър Лазаров

 

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - трето класиране

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - второ класиране

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - първо класиране

Учебен план - профил "чужди езици" и "предприемачески"

Учебна програма - предприемачество

Учебен план - профил "математически" и "природни науки"

НВО и кандидатстване след седми клас, прием за учебната 2020/2021 година - презентация

Прием за учебната 2020/2021 година - таблица

Прием за учебната 2020/2021 година - брошура

Резултати от ДЗИ

Резултати от НВО

 

Първи етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град напомня:
1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

2. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2020 г., 15.07.2020 г. и 16.07.2020 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

3. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.
За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

4. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.
Успех!

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

 

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ

 

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 

Подаване на заявления за участие в първи етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщам внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 29. СУ „Кузман Шапкарев“.

Пожелаваме успех!

 

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от НВО в VII клас

Изх. № РУО 1-15625/26.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се осъществи на 29 и 30 юни и 1 юли 2020 г., както следва:

 • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“, № 1 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;
 • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, № 46 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и мястото, където могат да го направят.

При запознаването с изпитните работи на учениците от VII клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазването.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Изх.РУО1 – 14881/22.06.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 г. и заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., следва да уведомите родителите на учениците от повереното Ви училище, че препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще са изнесени на 22.06.2020 г., след 15.00 ч. на четвъртия етаж, в сградата на РУО – София-град. Същите са публикувани и на сайта на РУО – София-град, в рубрика „Изпити и прием на ученици“, раздел „Прием в VIII клас“-„Документи за кандидатстване на ученици с хронични заболявания“.

Моля да информирате родителите, че учениците, следва да се запишат на 03.07.2020 г. до 17.00 часа в училището, в което са насочени, като представят оригинал на подадените документи към Комисията в РУО – София-град и свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

                       Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                       НАЧАЛНИК НА РУО

                       СОФИЯ-ГРАД

 

График на дейностите по прием на ученици в VІІІ клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със стартиране на кампанията по прием на ученици след завършено основно образование, Ви уведомявам за следното:

Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Актуална информация относно реализиране на тези дейности в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град.

За Ваше улеснение предлагаме на вниманието Ви график на дейностите, изготвен въз основа на заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката.

При настъпили промени ще бъдете своевременно уведомени.

Пожелавам на всички ученици успешно представяне на изпитите, както и да успеят да се класират в желаната от тях паралелка.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ–ГРАД

 

Дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 година започва

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г.на МОН) започва.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

 1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ) и математика са на 15.06.2020 г. и на 17.06.2020 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

Изпитите ще се проведат при засилени противоепидемични мерки при осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите.

 1. НВО по чужд език тази година няма да се провежда.
 1. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Заявления се подават в училището, в което се обучава ученикът. Срокът за подаване е 27-29 май 2020 г. Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата.

Изпитите са, както следва:

 • изобразително изкуство – 22 юни 2020г.
 • музика – 23 юни 2020 г.;
 • спорт – 24-25 юни 2020 г. вкл.
 1. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 29 юни 2020 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

 1. Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Допълнително ще получите информация за това.

 

Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите за прием в VIII клас

май 14, 2020

№ РУО1-10628/14.05.2020 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ

В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-706/31.03.2020 гна министъра на образованието и науката Ви информирам, че съгласно раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. следва да приемете заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт) от учениците от Вашето училище.

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилагакопие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита. Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас и се предават с опис в Центъра за административно обслужване (стая 401) на РУО – София-град или през ССЕВ на 01 и 02. Юни 2020 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Комисисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7

от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

май 4, 2020

Изх. № РУО1-948230.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО11-9161/28.04.2020 г. на РУО – София-град относно стартиране от 04.05.2020 г. на дейносттана Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователнипотребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, с оглед подкрепа от Ваша страна на родителите на учениците, приложено Ви изпращам  Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование , Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, публикувани на сайта на министерство на образованието и науката, както и попълнен примерен Образец на заявление до комисиятаСписък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, с възможностите за насочване на вашите деца, ученици след завършено основно образование, в професионални паралелки в училищата на територията на област София-град за учебната 2020/2021 г.,

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – СОФИЯ-ГРАД И

ЗАВЛЕНИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА – ГР. СОФИЯ\

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

април 29, 2020

Изх. №РУО1-9161/28.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, на чл. 140, ал. 1 и чл. 142, ал. 4 от Наредбата за приобщаващото образование, на заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. /Приложение 2/ на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в осми клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. и писмо на МОН с вх. № РУО 1-7842/07.04.2020 г., Ви уведомявам, че определената със заповед на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 04.05.2020 г. (понеделник) до 21.05.2020 г. (четвъртък) в условията на извънредно положение, както следва:

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Подаването на заявление и необходимите документи за насочване на учениците се извършва по избор на родителите чрез:

 1. Училището, в което към момента ученикът се обучава, при съдействие от Ваша страна за попълване на заявлението и окомплектоване на необходимите документи, които сканирани се изпращат от Вас чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
 2. Изпращане от родителите на целия пакет от документи /заявление и необходимите документи/ чрез куриер на адрес: 1303, гр. София, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая № 401, Регионално управление на образованието – София-град.

Родителите на учениците ще бъдат писмено уведомени от РУО – София-град за входящия номер, с който са заведени документите.

Представят се следните документи:

– заявление с подредени желания до председателя на Комисията за насочване (в заявлението се посочва задължително телефон за връзка с родител).;

– копие на протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

ВАЖНО!

В изпълнение на чл. 97 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, насочването на учениците се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката. При попълване на заявлението и подреждане на желанията следва да се има предвид, че учениците се насочват съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения. Комисията си запазва правото да изисква и допълнителни документи за уточняване на тежестта на заболяването.

Броят на посочените в заявлението желания е в зависимост от предпочитанията. Всеки отделен ред е отделно желание. Препоръчва се да бъдат не по-малко от три. Обръщам внимание, че при попълване на заявлението, при избор от Списъка на специалностите по професии, родителите следва да изписват в последователност номера на специалността, името на специалността и името на училището.

За консултации относно попълване на заявлението с подредени желания и за отговор на въпроси, за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, Вие и  родителите на учениците можете да се обръщате:

 1. Към Силвия Пеева – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, служебен телефон 02/9356093 и към инж. Златка Иванова – заместник-председател на Комисията, служебен телефон 02/9356072.
 2. Писмено – на електронна поща docs@edusofia.bg.

II. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII клас.

 1. Заявленията с подредени желания се подават от родителите, а при поискано съдействие от тяхна страна – и от Вас, на електрона поща на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град (РЦПППО – София-град)  – re@gmail.com,
 2. Останалата част от необходимите документи се изпраща от родителите чрез куриер или с препоръчана поща на адрес: 1574 гр. София, жк Слатина, ул. Владово № 1, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град.

Родителите на учениците ще бъдат писмено уведомени от РЦПППО – София-град за входящия номер, с който са заведени документите.

Представят се следните документи:

– две заявления с подредени желания (до председателя на Комисията за насочване и до директора на РЦПППО – София-град, като в заявленията се посочва задължително телефон за връзка с родител);

– оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

–  копие на документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– копие на протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

              Редът за насочване на ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII клас е в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование, като Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП (РЕПЛРДУСОП) прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия. Директорът на РЦПППО – София-град изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО – София-град към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО.

ВАЖНО!

Комисията НЕ НАСОЧВА  ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и съответно се оценяват с количествен показател!

За консултации относно попълване на заявленията с подредени желания и за отговор на въпроси, за  ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, Вие и родителите можете да се обръщате:

 1. Към специалистите от РЦПППО – София-град, членове на Комисията, на телефон 0877183129 (за времето от 08:30 ч. до 17:00 ч., в работни дни).
 2. Силвия Пеева – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, служебен телефон 02/9356093 и към инж. Златка Иванова – заместник-председател на Комисията, служебен телефон 02/9356072.
 3. Писмено – на електронна поща docs@edusofia.bg.

В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, до 03.05.2020 г. в рубриката „Изпити и прием на ученици“, на сайта на РУО – София-град ще бъде публикуван утвърдения държавен план-прием за ученици в осми клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2020/2021 г., Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

При отмяна на извънредното положение Комисията, в рамките на определения срок  до 21.05.2020 г., ще приема документи на ученици в сградата на РУО – София-град – ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая № 406, съобразно допълнително обявен на сайта на институцията График.

В изпълнение на заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. /Приложение 2/ на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в осми клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г., резултати от насочването ще бъдат обявени до 22.06.2020 г. в сградата на РУО – София-град /етаж IV/

Приложения:

 1. Образец на заявление до председателя на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.
 2. Образец на заявление до директора на РЦПППО – София-град