Прием след 7-ми клас

 

ПРИЕМ в VIII КЛАС:

Приемът се  извършва съгл. Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Глава четвърта, раздел IV, Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

За прием в 127. СУ се използват резултатите на учениците от националното външно оценяване в края на седми клас по БЕЛ и по математика.

Кандидатстването за първи и трети етап – по електронен път; за втори етап – съгласно указанията на РУО – София-град; повече информация – в сайта на РУО София-град или в училището, където се обучава ученика.

Класирането се извършва централизирано от РУО -София-град на три етапа.

Записването на приетите ученици се извършва в училището.

Балообразуване за прием в VIII клас в 127. СУ:

  1. Удвоен резултат от националното външно оценяване по БЕЛ.
  2. Удвоен резултат от националното външно оценяване по математика.
  3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование.
  4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.

 

Държавен план-прием за 2021/2022 година

 

26 ученици – 1 паралелка – профил “Хуманитарни науки” с първи чужд език английски и втори чужд език немски;

26 ученици – 1 паралелка – профил “Хуманитарни науки” с първи чужд език испански и втори чужд език английски;

26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Природни науки” с първи чужд език английски и втори чужд език испански;

26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Природни науки” с първи чужд език испански и втори чужд език английски;

26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Предприемачество” с първи чужд език английски и втори чужд език испански;

26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Предприемачество” с първи чужд език испански и втори чужд език английски.

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

  1. Свидетелството за основно образование – ОРИГИНАЛ;
  2. Молба за записване – бланка на 127. СУ – предоставя се при записването;

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на

способностите

27 – 28 май 2021 г.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на

способностите

 

 

до 07 юни 2021 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·       изобразително изкуство

·       музика

·       спорт

 

21 юни 2021 г.

22 юни 2021 г.

23 – 24 юни 2021 г.

 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на

способностите

до 25 юни 2021 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за

проверка на способностите

до 01 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по

Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на

класиране

до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на

класиране

до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на

класиране

до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на

класиране

29 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и

записване

определя се от директора

до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2021 г. вкл.

 

 

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - трето класиране - 20/21 г.

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - второ класиране - 20/21 г.

Справка за минимален и максимален бал по парарелки в 127. СУ - първо класиране - 20/21 г.

Учебен план - профил "чужди езици", "хуманитални науки" и "предприемачески"

Учебен план - профил "математически" и "природни науки"

Учебна програма - предприемачество

Резултати от ДЗИ - 20/21 г.

Резултати от НВО - 20/21 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 

(публ. 16.04.2021 г.)

Проект на заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в VІІІ клас

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2021/ 2022 г. по училища и паралелки.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail: v.stancheva@edusofia.bg до 24.04.2021 г.

Приложение: съгласно проекта на заповед (Приложение 1Приложение 2).

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Изх. № РУО1-8490/15.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г. дейност на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, и спазване на посочения срок за подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, е необходимо своевременно да информирате родителите на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО за сроковете и дейността на Комисията.

С оглед гореизложеното, следва да попълните на следния линк: https://forms.gle/vTtfqwjKQUgthzxC8 – Справка за ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, обучаващи се през учебната 2020/2021 г. в повереното Ви училище в VII клас – по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания за учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-6201/22.02.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че подаването на заявление за учебната 2021/2022 г., е в периода от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г., включително.

На сайта на РУО – София-град, секция „Изпити и прием на ученици“, „Прием в VIII клас“, преди посочения период, ще бъде публикувано заявление в текстов формат (word), информация за начина на подаване и необходимите придружаващи документи.

С оглед подкрепа на Вашия избор съгласно Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката, своевременно ще Ви запознаем с възможностите за насочване на Вашите деца – ученици след завършено основно образование, за учебната 2021/2022 г. в училища на територията на област София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Доклад за потребностите от работна сила

Изх. РУО1-35061/10.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Информация за пазара на труда в област София-град, предоставена от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/ 2022 година

Изх. № РУО1-34874/08.12.2020 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разработените от Министерството на образованието и науката (МОН) Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и в обединените училища, Ви уведомявам, че на територията на област София-град държавен план-прием за следващата учебна година ще осъществяват следните училища:

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/2022 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Явяване на НВО на ученици от училища на чужди държави

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в Република България. До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град или на електронния адрес на институцията. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД