Прием след 7-ми клас

Виж Прием за учебната 2022/2023 година - брошура

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

ПРИЕМ в VIII КЛАС:

Приемът се  извършва съгл. Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Глава четвърта, раздел IV, Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

За прием в 127. СУ се използват резултатите на учениците от националното външно оценяване в края на седми клас по БЕЛ и по математика.

Кандидатстването за първи и трети етап – по електронен път; за втори етап – съгласно указанията на РУО – София-град; повече информация – в сайта на РУО София-град или в училището, където се обучава ученика.

Класирането се извършва централизирано от РУО -София-град на три етапа.

Записването на приетите ученици се извършва в училището.

Балообразуване за прием в VIII клас в 127. СУ:

 1. Удвоен резултат от националното външно оценяване по БЕЛ.
 2. Удвоен резултат от националното външно оценяване по математика.
 3. Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование.
 4. Оценка по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование.

 

Държавен план-прием за 2022/2023 година

 

1358 – 26 ученици – 1 паралелка – профил “Хуманитарни науки” с първи чужд език английски и втори чужд език немски;

1362 – 26 ученици – 1 паралелка – профил “Хуманитарни науки” с първи чужд език испански и втори чужд език английски;

1364 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Природни науки” с първи чужд език английски и втори чужд език испански;

1365 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Природни науки” с първи чужд език испански и втори чужд език английски;

1366 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Предприемачество” с първи чужд език английски и втори чужд език испански;

3148 – 26 ученици – 1 паралелка – STEM профил “Предприемачество” с първи чужд език испански и втори чужд език английски.

 

 • При профилите, които предлагаме, няма задължително условие предмети да се изучават на чужд език, но:

  – При първи чужд език – Английски език се изучават на АЕ:

  • в 9. клас – История и цивилизации, География и икономика, Философия, Биология и здравно образование;
  • в 10. клас – Философия, Биология и здравно образование, Физика и астрономия;

  – При първи чужд език – Испански език не се изучават предмети на ИЕ.

   

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. Свидетелството за основно образование – ОРИГИНАЛ;
 2. Молба за записване – бланка на 127. СУ – предоставя се при записването;

 

 

График

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

26-27 май 2022 г., вкл.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

До 10 юни 2022 г., вкл.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

До 10 юни 2022 г., вкл.

Провеждане на Национално външно оценяване:

·        Български език и литература

 

·        Математика

 

·        Чужд език /по желание на ученика/

 

 

14 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

16 юни 2022 г.

начало 10:00 часа

17 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

·                изобразително изкуство

·                музика

·                спорт

 

21 юни 2022 г.

22 юни 2022 г.

23-24 юни 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО.

До 28 юни 2022 г., вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

До 28 юни 2021 г., вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

05-07 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 12 юли 2022 г., вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13-15 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

До 20 юли 2022 г., вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

21-22 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 -27 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01-02 август 2022 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

До 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

До 14 септември 2022 г., вкл.

 

Важно - Заповед на Директора - четвърто класиране

 

З А П О В Е Д

1053/28.07.2022 г.,

изменена с моя заповед № 1059/02.08.2022 г.

 

ОТНОСНО: Попълване на свободни места в VIII клас след трети етап на класиране

На основание на чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 69 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организирането на дейностите в училищното образование и във връзка с попълването на свободни места в VIII клас след трети етап на класиране в 127. СУ

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

 1. Комисия в състав:
 2. Александър Борисов Лазаров – директор;
 3. Мила Шулева – секретар.
 4. Задължения на комисията:
 5. Прием на документите на кандидатите за участие в класирането за свободните места съгласно чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организирането на дейностите в училищното образование;
 6. Изчислява бала на кандидатите съгласно решението на Педагогическия съвет за определяне на бала за прием в училището;
 7. Стриктно спазва определените с настоящата заповед срокове на дейностите;
 8. Работно време на комисията: 09:30 ч. до 16:30 ч.
 • Срокове за попълване на свободните места:
 1. Обявяване на свободните места на сайта на училището в секция „Новини“: след обявяването им на сайта на РУО. 
 2. Подаване на документи за участие в класирането: от 04. до 05.08.2022 г. в канцеларията на училището.
 3. Обявяване на резултатите от класирането: до 13:30 ч. на 08.08.2022 г. в секция „Новини“.
 4. Записване на класираните ученици: 10.08.2022 г. в канцеларията /с оригиналното Свидетелство за основно образование/.
 5. Отчитане на четвърти етап на класирането в РУО – София-град.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на упоменатите в нея лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед се осъществява от директора.

 

ДИРЕКТОР: Александър Лазаров

 1. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“, гр. София

 

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 20/21 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 20/21 г.

Виж Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 20/21 г.

Виж Учебен план - профил "чужди езици", "хуманитални науки" и "предприемачески"

Виж Учебен план - профил "математически" и "природни науки"

Виж Учебна програма - предприемачество

Виж Резултати от ДЗИ - 22 г.

Виж Резултати от ДЗИ - 21 г.

Виж Резултати от ДЗИ - 20 г.

Виж Резултати от НВО - 22 г.

Виж Резултати от НВО - 21 г.

Виж Резултати от НВО - 20 г.

 

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват.

 

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

 

Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Актуална информация относно реализиране на тези дейности в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици“.

 

За изпитите:

 1. Националните външни оценявания (НВО) са, както следва:
  • по български език и литература (БЕЛ) – на 14.06.2022 г.
  • математика – на 16.06.2022 г.
  • чужд език (по желание на ученика) – на 06.2022 г.

Тази година резултатът от НВО по чужд език няма да участва в балообразуването на нито една паралелка в столичните училища.

Изпитите се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 10,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 09,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

 1. Изпити за проверка на способностите са, както следва:
 • изобразително изкуство – на 21 юни 2022г.
 • музика – на 22 юни 2022 г.;
 • спорт – на 23-24 юни 2022 г. вкл.

На тези изпити се явяват само ученици, които са заявили това. Заявления за явяване на изпитите за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът. Срокът за подаване е 26-27 май 2022 г.

Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление.

Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата. Информация за реда и условията за кандидатстване в тези училища следва да потърсите в конкретните училища.

 1. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 28 юни 2022 г.
 2. Балообразуване

С решение на Педагогическия съвет на всяко училище се определя балообразуването на съответните паралелки.

Съгласно чл. 57, ал. 2 от Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование по решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.

Единственото училище в област София-град, заявило такова балообразуване, е НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Съгласно решение на Педагогическия съвет на това училище в балообразуването за някои от паралелките участват точките от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика, само ако са над 60 % от постигнатия максимален брой точки, съгласно регламента на съответната олимпиада.

Списък с всички паралелки и начина на балообразуване на всяка от тях ще бъде публикуван на сайта на РУО – София-град след утвърждаване на държавния план-прием в срок до 30.04.2022 г., съгласно чл. 52, ал. 2 от горепосочената наредба.

При класиране учениците с равен бал се приемат, дори ако надхвърлят максималния брой ученици за паралелката. Съгласно чл. 59 от същата наредба обаче, балът се счита за равен, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

Ако по един от показателите има разлика, в дадената паралелка се класира ученикът с по-високия показател.

Цялата необходима информация относно оценки, в т.ч. и от олимпиади и състезания, ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване и подаване на заявление.

 

За процеса на кандидатстване и класиране

 1. Първи етап

Подаване на заявления за участие от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в случая София-град. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позицията, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

 1. Втори етап

След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.

 1. Трети етап

В трети етап могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“, т.е. които до момента не са класирани и записани, както и тези, които се отпишат като изтеглят своите документи. Ако ученик е записан, независимо в коя област, няма как да подаде заявление.

Подава се заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.

 1. Четвърти етап

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 04.08.2022 г. до 10.09.2022 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

Документи може да се подадат в неограничен брой училища.

 1. Записване

Съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2022 г. заявление за полагане на НВО.
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните /над 14-годишна възраст/ – от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието. Това предопределя и необходимостта от присъствието на ученика. Във всички формуляри се изисква както подпис на родителя, така и на ученика.

 1. Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование):
 • близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас;
 • ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

Пожелалите да се възползват от това право следва да представят в срок до 09.09.2022 г.:

 • Документите (актовете за раждане) на близнаците – в приемащото училище при записване.
 • Документите на ученици с двама починали родители (заявление за кандидатстване с посочено желание; документ, удостоверяващ статута на ученика; копие на свидетелство за завършено основно образование и копие на медицинско свидетелство при кандидатстване за специалности от професии или профил „Физическо възпитание и спорт“) – в РУО – София-град.

 

 1. Насочване и записване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности, които са на качествена оценка

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (които са на качествена оценка), от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства разглежда подадените от 03.05.2022 г. до 20.05.2022 г. документи и насочва тези ученици преди началото на кампанията по прием на ученици в VIII клас. Насочените ученици не са над утвърдения план-прием.

Насочването е по списъци с подходящи за съответното заболяване специалности от професии и/или профили, утвърдени от министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

Списък на заболяванията, както и информация за работата на комисията, ще бъде публикувана своевременно на сайта на РУО – София-град.

 

 

Още веднъж обръщаме внимание, че коректна и актуална информация относно реализиране на дейностите по прием на ученици в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“.

За Ваше улеснение прилагаме и график на дейностите, изготвен въз основа на заповедите на министъра на образованието и науката.

 

Екипът на Регионално управление на образованието – София-град пожелава на всички кандидат-гимназисти успех!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На 01.08.2022 г. и 02.08.2022 г.  класираните на трети етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 03.08.2022 г.

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 04.08.2022 г. до 10.09.2022 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

 

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 29.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 29.07.2022 г.

(публ. на 29.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА,ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

(публ. на 25.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-28797/25.07.2022 г., Ви информирам за следното:

Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите, желаещите да участват в трети етап на класиране подават заявление в периода 26 – 27 юли 2022 г. Учениците могат да подават заявления за участие в трето класиране в училищата-гнезда или онлайн. Задължително условие е статусът на ученика да не е „записан“.

(публ. на 25.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч., класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 25.07.2022 г.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 19.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 19.07.2022

(публ. на 19.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27906/15.07.2022 г., Ви информирам за следното:

 

В Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, чл. 65, ал. 1. (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) е регламентирано „Класирането се извършва централизирано на областно ниво в три етапа от комисията по чл. 54, ал. 4, т. 1.“

На основание на този член Единната информационна система за изпити и прием /ЕИСИП/ е разработена така, че класирането се извършва на областно ниво.

Това означава, че ученик може да кандидатства и да бъде класиран във всяко РУО по отделно и няма да има пречка той да се запише в едното РУО, но да чака второ класиране в друго РУО.

(публ. на 15.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град напомня:

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2022 г., 14.07.2022 г. и 15.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

 1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Успех!

Приложениезаявление за участие във втори етап на класиране.

(публ. на 11.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 11.07.2022

(публ. на 11.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Още веднъж обръщаме внимание, че цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване и подаване на заявление.

Въпроси, свързани с дейностите по прием на ученици в VIII клас, може да задавате на имейл priem_8_klas_Sofia@edusofia.bg

(публ. на 06.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

При необходимост от корекции на вече въведени заявления за участие в първи етап на класиране в училища на територията на област София-град следва да се обръщате към определените училища-гнезда, като това може да се направи само в периода за подаване на заявления – до 07.07.2022 г. вкл. в рамките на работния ден.

(публ. на 06.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ръководство за кандидатстване онлайн

(публ. на 04.07.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2022 г. – 07.07.2022 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Пожелаваме успех!

(публ. на 27.06.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/ 2023 година в Област София-град

(публ. на 27.06.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Списък на училищата – гнезда за прием на документи

(публ. на 27.06.2022 г.)

_______________________________________________________________________

Списък на използваните съкращения в информацията за балообразуване на паралелките

_______________________________________________________________________

Изпити за проверка на способностите

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомняме Ви, че началото на изпитите за проверка на способностите е 09.00 часа и учениците следва да са в съответното училище не по-късно от 08,30 ч.

Изпитите за проверка на способностите ще се проведат, както следва:

 • Изобразително изкуство – 21 юни 2022 г.;
 • Музика – 22 юни 2022 г.;
 • Спорт – 23 юни 2022 г.

Желаем успех на всички кандидати!

(публ. на 16.06.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици, Ви уведомявам за следното:

Приложеното заявление  за полагане на изпит за проверка на способностите важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

– изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“, 3. СУ „Марин Дринов“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

– изпит за проверка на способностите по музика: 144. СУ „Народни будители“;

– изпит за проверка по спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“;

– изпит за проверка на способностите по спорт (хореография): 144. СУ „Народни будители“.

Срокът за подаване на заявление за полагане на изпит за проверка на способностите е 26-27 май 2022 г., включително. Заявлението се подава в училището, в което се обучава ученикът.

Приложение:

 1. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 17.05.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ  И

ДЕСЕТИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2744/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година, определената със заповед № РД 01-333/04.04.2022 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 03.05.2022 г. (вторник) до 23.05.2022 г. (понеделник), в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406 , както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

03.05.2022 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

05.05.2022 г. .(четвъртък)              09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2022 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

12.05.2022 г. (четвъртък)               09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2022 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

18.05.2022 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

23.05.2022 г. ( понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

  За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

04.05.2022 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2022 г. (понеделник)             09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

11.05.2022 г. (сряда)                        09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

13.05.2022 г. (петък)                        09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2022 г. (вторник)                   09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

19.05.2022 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

20.05.2022 г. (петък)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

1. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семействапредставят следните документи /оригинал и две копия/:

– заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

2. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:

 • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяваj заболяването.

ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап, на средно образование, и съответно се оценяват с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние. Становището съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с утвърдения държавен план-прием и с утвърдения допълнителен държавен план-прием за областта.

Напомням за необходимостта ЕПЛР в съответното училище да консултира, съдейства и да информира родителите на учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО относно подаването на документи към комисията в определените срокове.

В изпълнение на заповед № РД 09-2744/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година, при подаване на документите учениците по точка I. и точка II. се явяват с документ за самоличност.

            Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, в срок до 14.06.2022 г. за учениците, завършващи  VII клас и в срок до 17.07.2022 г. за учениците, завършващи X клас.

         ВАЖНО!!!

В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование до 03.05.2022 г. в рубриката „Изпити и прием на ученици“, на сайта на РУО – София-град ще бъдат публикувани: утвърдения държавен план-прием за ученици в осми клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2022/2023 г.  и утвърдения допълнителен държавен план-прием за ученици в единадесети  клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2022/2023 г., Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици, Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 18.04.2022 г.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (нво) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Изх. № РУО1- 40947/10.12.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в Република България. До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на Националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град или на електронния адрес на институцията. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2644/30.11.2021 г.

на началника на РУО – София-град/