Прием след 7-ми клас

 

 

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - четвърто класиране - 23/24 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 23/24 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 23/24 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 23/24 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 22/23 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 21/22 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - трето класиране - 20/21 г.

Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - второ класиране - 20/21 г.

Виж Виж Справка за минимален и максимален бал по паралелки в 127. СУ - първо класиране - 20/21 г.

Виж Учебен план - профил "чужди езици", "хуманитални науки" и "предприемачески"

Виж Учебен план - профил "математически", "софтуерни и хардуерни науки" и "природни науки"

Виж Учебна програма - Български език и литература

Виж Учебна програма - Математика

Виж Учебна програма - Информатика

Виж Учебна програма - Информационни технологии

Виж Учебна програма - История и цивилизации

Виж Учебна програма - Философия

Виж Учебна програма - Биология и здравно образование

Виж Учебна програма - Химия и опазване на околната среда

Виж Учебна програма - Предприемачество

Виж Резултати от ДЗИ - 23 г.

Виж Резултати от ДЗИ - 22 г.

Виж Резултати от ДЗИ - 21 г.

Виж Резултати от ДЗИ - 20 г.

Виж Резултати от НВО - 23 г.

Виж Резултати от НВО - 22 г.

Виж Резултати от НВО - 21 г.

Виж Резултати от НВО - 20 г.

 

Съобщения /РУО – София-град/

 

Прием в VIII клас – учебна 2024/ 2025 година

__________________________________________________________________________

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ  И

ДЕСЕТИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-682/20.03.2024 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година, определената със заповед № РД 01-208/05.04.2024 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове /в работни дни/– от 03.05.2024 г. до 21.05.2024 г., в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

08.05.2024 г. (сряда )                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2024 г. (петък)                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

14.05.2024 г. (вторник)                 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2024 г. (четвъртък)              09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

20.05.2024 г. (понеделник)          09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

21.05.2024 г. (вторник)                 14.00 – 17.00 ч.

          За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

07.05.2024 г. (вторник)                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2024 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

13.05.2024 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

15.05.2024 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2024 г. (петък)                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

21.05.2024 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч.

 1. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семействапредставят следните документи /оригинал и две копия/:
 • заявление (по образец VIIX клас) с подредени желания;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания);
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип (за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства);
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето (за учениците, настанени в приемно семейство).

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

 1.     Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:
 • заявление (по образец VIIX клас) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяващи заболяването.
 • служебна бележка за оценяване с качествен показател през настоящата учебна година.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап на средно образование с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град, в раздел „ Прием VIII клас“ и в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, до 14.06.2024 г. за учениците, завършващи  VII и X клас.

         ВАЖНО!!!

В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, до 02.05.2024 г. в рубриката „Изпити и прием на ученици“, съответно: „Насочване на ученици след основно образование в училища на територията на област София за учебната 2024/2025 г.“ и „Насочване на ученици след завършен X клас в училища на територията на област София за учебната 2024/2025 г.“, на сайта на РУО – София-град,  ще бъдат публикувани утвърдения държавен план-прием за ученици в осми клас в неспециализираните училища на територията на област София за учебната 2024/2025 г.  и утвърдения допълнителен държавен план-прием за ученици в единадесети  клас в неспециализираните училища на територията на област София за учебната 2024/2025 г., Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 19.04.2024 г.)

__________________________________________________________________________

Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

(публ. на 10.04.2024 г.)

__________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в VІІІ клас

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на заповед за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2024/2025 г. по училища и паралелки, по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2024 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани до 29.04.2024 г. на e-mail: v.stancheva@edusofia.bg

Приложения:

 1. Проект на заповед
 2. Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2024/2025 година

(публ. на 29.03.2024 г.)

__________________________________________________________________________

Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2024/2025 година

Изх. № РУО1-40352/14.12.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС
И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В Х
I КЛАС
/ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-273/05.12.2023 г., вх. №РУО1-39114/06.12.2023 г., приложено Ви изпращам:

 1. Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2024/2025 година.
 2. Списък на STEM професии и профили.
 3. Образци на заявления от работодатели за осъществяване на държавен план-прием по професии и специалности – за дуална и за дневна форма на обучение.
 4. Указания за изготвяне на предложенията за приема.
 5. Прогнозни целеви стойности за областта.
 6. Писмо на МОН № 9105-273/14.12.2023 г., вх. № РУО1-40343/14.12.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 14.12.2023 г.)

__________________________________________________________________________

Доклад за потребностите от работна сила в област София-град

Изх. № РУО1-39869/11.12.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Информация за пазара на труда в област София-град, предоставена от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София.

Приложения:

 1. Информация за търсенето на работна сила в област София-град.
 2. Доклад за резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област София – град.
 3. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до 31.10.2023 г. в град София.
 4. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до 31.10.2023 г. в град София по сектори на икономиката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед  РД 02-3173/ 07.12.2023 г.

на началника на РУО-София – град/

(публ. на 11.12.2023 г.)

__________________________________________________________________________

Изх. РУО1-39097/05.12.2023 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в Република България.

До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на Националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град или на електронния адрес на институцията.

За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец на заявление.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3093/29.11.2023 г. на началника на РУО – София-град/

(публ. на 06.12.2023 г.)

__________________________________________________________________________

Информация за училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2024/ 2025 година и за учениците в VII клас през учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-37959/24.11.2023 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В изпълнение на разработените от Министерство на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви предоставям следната информация:

 1. Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2024/2025 година.
 2. Брой на учениците, обучаващи се в VII клас през учебната 2023/2024 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

 (публ. на 24.11.2023 г.)

__________________________________________________________________________

ПОКАНА

 

до национално представителните организации на работодателите и членовете на техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2024/2025 година

  

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Съгласно изискването на чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл.52, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с утвърждаването на държавния план-прием за учебната 2024/2025 година в област София-град, в срок до 14.12.2023 г. можете да отправяте до РУО – София-град заявки за прием по специалности от професии, разработени на базата на представителни анализи и прогнози на секторно и областно ниво относно потребностите на икономиката и пазара на труда, включително за дуална форма на обучение и за паралелки за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пиара на труда и други търсени на пазара специалности от професии.

Необходимо е да посочите точно наименованието на специалностите от професиите, за които предлагате обучение, прогнозен брой, форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в областта е насочена заявката за обучение.

Списъкът на професионалните гимназии, профилираните гимназии, средните и обединените училища, които ще осъществяват план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2024/2025 година в столицата е качен на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“.

Заявките може да изпращате на електронен адрес rio_sofia_grad@mon.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 (публ. на 24.11.2023 г.)

=================================================================