Прием в 1-ви клас 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2023/2024 година

Виж Обява

Виж Заповед на директора за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година

Виж Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Виж 127. СУ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Виж График на дейностите

Виж НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Съобщения /РУО - София-град/

 

Прием в I клас – учебна 2023/ 2024 година

===================================================================================================================

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас през учебната 2023/2024 година

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомням, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община ще бъдат обявени на 24.04.2023 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас.  Ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас пишете в модул „Обратна връзка“ в ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-393/28.03.2023 г.

на министъра на образованието и науката)

(публ. 18.04.2023 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Утвърждаване на училищен план-прием в първи клас

Изх. № РУО1-8550/28.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за I клас за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30.03.2023 г. след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището. До 10.04.2024 г. директорът на училището информира началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и да е съобразен с броя на подлежащите ученици от прилежащата територия на училището, определена от Столична община.

В изпълнение на чл. 44а от Наредба № 10/01.09.2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, директорът на училището задължително информира началника на РУО за възможността за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за всички ученици, като при утвърждаване на училищния план-прием е длъжен да се съобрази със становището на началника на РУО и със Стратегията за образование на Столична община за преминаване на едносменен режим.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. 28.03.2023 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Вашата информираност и прецизност в изпълнението на графика на дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. 27.01.2023 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ръководство за въвеждане на адресни данни в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас и Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

(публ. 20.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Как да кандидатстваме онлайн в ясла, детска градина, подготвителна група или първи клас в София?