Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
127 СОУ „ИВАН Н. ДЕНКОГЛУ”
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

РАЗДЕЛ IV. УЧЕНИЦИ

ГЛАВА 1. ПРАВА

Чл.90. Ученикът има следните права:
(1) да избира училището, профила , както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;
(2) да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
(3) да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
(4) да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
(5) да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;
(6) да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;
(7) да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;
(8) да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
(9) да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
(10) да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.
Чл.91. Да избира или да бъде избиран за представител в ПС.
Чл.92. Да получава индивидуална консултация от учителя по изучаван предмет при организиране на самостоятелната си подготовка за учебните занятия.
Чл.93. Да получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на МС.
Чл.94. Да бъде защитен от училището, обслужващото звено, РИО на МОМН, от МОМН при накърняване на личното му достойнство и при нарушаване на човешките му права.

ГЛАВА 2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 95. Ученикът е длъжен:
(1) да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
(2) да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение;
(3) да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави (в т.ч. без ярки цветове на косите, с облекло с прилична дължина, без дълбоко деколтирани и изрязани дрехи);
(4) да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;
(5) да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
(6) да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
(7) да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;
(8) да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване от преподавател, директора и охраната;
(9) да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
Чл.96. Да изпълнява нарежданията на учителите и с поведението си да проявява толерантност и почит към тях.
Чл.97. Да изпълнява полагащото му се дежурство в клас.
Чл.98. След отсъствие да представя в срок от 3 дни оправдателен документ (мед.бележка подписана от родител).
Чл.99. При умишлено увреждане на училищната МТБ ученикът е длъжен да възстанови нанесените щети.
Чл.100. Ученикът е длъжен да изчака учителя 15 мин. след започване на часа и ако учителят отсъства, да изпълни указанията на директора, помощник-директора или на главния дежурен учител.
Чл.101. Да спазва правилника за вътрешния ред.
Чл.102. Да спазва сроковете за подаване на документи за стипендия, за явяване на изпит, за ЗИП, СИП и др.
Чл.103. Да спазва правилата за ТБ и ППО.
Чл.104. Системно да се подготвя за учебните занимания.
Чл.105. След завършване на учебни занятия и извънкласни форми да напусне училището.
Чл.106. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;
2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;
3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.
Чл.107.(1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.
(1) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

ГЛАВА 3. ЗАБРАНИ

На ученика се забранява:
Чл.108. Да вдига шум в училището и в района на училището и да причинява материални щети.
Чл.109. Да участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст.
Чл.110. Да извършва сектантска пропаганда в района на училището и извън него.
Чл.111. Да пуши в училището и на улиците около него.
Чл.112. Да употребява алкохол в училището и района около него.
Чл.113. Да употребява наркотични средства.
Чл.114. Да участва в хазартни игри в училище.
Чл.115. Да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици и учителите в училището и извън него.
Чл.116. Да носи средства с дразнещо или нервно-паралитично действие в района на училището.
Чл.117. Да носи предмети с порнографско и расистко съдържание.
Чл.118. Да отсъства и закъснява за учебните часове.
Чл.119. Да използва „фалшиви” бележки и документи за извиняване на отсъствия.
Чл.120. Да влиза със закуски и напитки в коридорите и класните стаи, както и да дъвче дъвка по време на учебен час.
Чл.121. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.
Чл.122. Да създава пречки на учителя при изпълнението на служебните му задължения.
Чл.123. Да ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час.
Чл.124. Да проявява неуважение към педагогическия и помощния персонал.

ГЛАВА 4. НАКАЗАНИЯ И НАГРАДИ

Чл. 125. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник, ученикът се наказва със:
1. забележка;
2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.
(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и не унижават тяхното достойнство.
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник , както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.
(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник, освен наказание по ал.1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.
(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Чл.126. За извинени се смятат отсъствията, направени поради болест, участие в екскурзии или извънучилищна дейност, организирани от училището, явяване на изпити като частен ученик в други училища, явяване пред военна комисия.
Чл.127. За неизвинени се смятат отсъствията, направени поради подготовка на уроци извън учебни занятия и отсъствия без извинителен документ.
Чл.128. Закъснението за първия час след 15 мин. се счита за цяло отсъствие.
Чл.129. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.
Чл.130. Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.
Чл.131. За направени 5 неизвинени отсъствия, ученикът се наказва по чл. 125 ал1 т.1.
Чл.132. За направени 10 неизвинени отсъствия, ученикът се наказва по чл. 125 ал1 т.3.
Чл.133. За направени 15 неизвинени отсъствия, ученикът се наказва с :
(1). по чл. 125 ал1 т.4, с изключение на последния гимназиален клас;
(2). учениците навършили 16-годишна възраст, се наказват по чл. 125 ал1 т.5.
Чл.134. В случаи на арогантни прояви на ученици от училището, възпрепятстване на урочната работа на учител и непристойно държане в училище и по време на извънучилищни общи мероприятия ученик може да бъде наказан от Педагогическия съвет с публично порицание и оповестяване на това пред всички останали ученици.
Чл.135. За направени 15 неизвинени отсъствия учениците в последния гимназиален клас се наказват по чл. 125 ал1 т.5.
Чл.136. За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед реда и условията за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок или учебната година.
(1). При направени повече от 20 % отсъствия от часовете по даден учебен предмет ученикът се явява на изпит за оформяне на срочна или годишна оценка по преценка на преподавателя.
(2). В случаите на ал.1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това, съгласно чл.137а, ал.2 от ППЗНП.
Чл.137. Ученик, който не изпълнява указанията по учебната програма (ненаправени класни, контролни, лабораторни работи), по преценка на преподавателя или със заповед на директора на 127 СОУ завършва срока с полагане на изпит.