З А П О В Е Д
№ 1253 / 21.06.2019 г.
На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” и представено мотивирано предложение от назначената със Заповед № 1152 / 31.05.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в 127 Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:
1.1. Заявител по Схема „Училищен плод“ – „Джое Кетъринг“ ЕООД, с максимален брой доставки за всяка учебна година 46 бр.;
1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ – „Джое Кетъринг“ ЕООД, с максимален брой доставки за всяка учебна година 50 бр.;

2. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.
3. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

Дата: 21.06.2019 г.

Директор: Александър Лазаров