127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“
гр. София – 1000, ул. „П. Парчевич“ № 43, тел.: 02-987-92-54,
тел./факс: 02-987-91-77, e-mail: denkoglu@mail.bg

изх. № 287/10.01.2020 г.

Обява

127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу”

обявява

конкурс за избор на охранителна фирма на сградата на училището

1. Основна цел:

Охранителната фирма на училището осъществява пропускателния режим в сградата и следи за престояването на учители, служители, учащи се и граждани, на автомобили, внасянето на обемисти багажи или товари, както и изнасянето на материални средства в/от сградата или района (двора) на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу” – гр. София.

2. Изисквания:

– лиценз на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 и т.3 от Закона за частната охранителна дейност за територията на гр. София.

3. Професионален опит:

– предходен опит в осъществяването на охранителна дейност на училище.

4. Необходими документи:

– заявление /свободен текст/ за участие до Директора на 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу” – гр. София;
– лиценз за частна охранителна дейност;
– оферта за осъществяване на охрана на сградата на училището.

5. Срок и място за подаване на документи:

Документите се подават в канцеларията на училището в срок до 14.02.2020г.

Александър Лазаров
Директор на 127. СУ
„Иван Николаевич Денкоглу” – гр. София