Материална база

През последните две години 127. СУ постигна значителни успехи в стремежа към подобряване на състоянието на сградния фонд. С положените усилия от ръководството бяха ремонтирани физкултурния салон, част от коридорите на училището, компютърните кабинети; беше изграден санитарен възел на трети етаж; бяха ремонтирани седем класни стаи; беше освежена фасадата на училището; всички кабинети бяха оборудвани с техника; беше изградена wifi мрежа в цялото училище. 

Училището разполага с два физкултурни салона, както и с училищна библиотека. Със съдействието на МОН през 2008 година са оборудвани кабинетите по физика, химия и биология. 

Училището си е поставило и други приоритети – построяване на пристройка и обособяване на нови класни стаи за преминаване на едносменен режим на обучение.