За 127. СУ

Материално-техническа база

127. СУ постигна значителни успехи в стремежа към подобряване на състоянието на сградния фонд. С положените усилия от ръководството, училищното настоятелство и родители, успяхме да бъдем включени в проекта за инвестиционна програма на Столична община. Системното изграждане, поддържане, подновяване и надграждане на базата е сред постоянните приоритети на училищното ръководство. Получавайки подкрепата на настоятелството и родителите, стремежът ни е да превърнем институцията в една от най-желаните в столицата.

Училището си е поставило и други приоритети – продължаването на дейността за санирането на сградата, подмяна на водопроводната и електрическа инсталация, топлоизолация, подмяна на абонатната станция.

Работа по Национални програми

След въвеждането на делегираните бюджети финансовото състоянието на средното образование спадна. Участието на училищата в проектите с международно финансиране открива чудесна възможност за допълнителнто им финансиране и по-пълноценното осъществяване на основната им дейност, както и осъществяване на ремонти на сградния фонд.

По Националнте програми 127 СУ е кандидатствало и участвало в тях и е спечелило проекти, както следва:

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”

  • Модул “Изплащане на обезщетения на персонала” ;
  • Модул “Без свободен час” – Създадени са училищни бази данни за заместващи учители. Впоследствие тези бази са обобщени от РИО в една, която се предоставя на училищата.

2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ.

  • Mодул “Осигураване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай) на учениците в 1-4 клас;
  • Модул “Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в 1-4 клас;

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ.

  • по тази програма, в часта и i-клас, 127 СУ получи в два транша компютърна техника, периферни устройства и мултимедия. По този начин разполагаме с два компютърни кабинета на съвременно техническо ниво. С част от техниката са оборудвани и няколко учебни кабинета по различни дисциплини.

4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ.

  • Модул “Ритуализация на училищния живот” – проектите са спечелени три години поред.

5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ.

Структурни фондове

Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на ЕС и националния бюджет и обхваща цялата страна под цел “Сближение”.

127 СУ участва с проект в открита процедура по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – “Да направим училището привлекателно за младите хора”. Наименованието на проекта е “Училището – минало, традиции, настояще, бъдеще и перспективи”, по приоритетната ос “Подобряване достъпа до образование и обучение”.

По същата приоритетна ос, в тясно сътрудничество с настоятелството, в качеството си на партньор, 127 СУ участва в проекта “Детски университет за социални умения и личностно израстване – иновативен инструмент за връзка между образованието и пазара на труда”.

Беше разработен проектът “Ние сме за пример – обучителни форми извън класните стаи”. Четири от училищата в района, в това число 127 СУ, и Столичен център за работа с деца “Бели брези” са партньори по проекта. Бенефициент и основен координатор е Студентско читалище “Св. Климент Охридски”. Проектът бе спечелен по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – “Да направим училището привлекателно за младите хора”.

До момента е извършена необходимата организационна дейност и са взети мерки за неговата популяризация. В съответствие със залегналите в проекта дейности са формирани следните клубове: “Дебати”, Клубове на знаещите, Клубове на талантите. Отделни екипи работят по популяризацията и координацията на проекта, както и по прилагането на успешни практики в извънкласните дейности. 127 СУ взема активно участие по всички направления и дейности. Формирани са клубове в различни предметни области.