Документи

Виж заповед на МОН - ДЗИ

Виж заповед на МОН - НВО

Виж заповед на МОН - УЧЕБНО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИ

Виж заповед на МОН - олимпиади

Виж график на дейностите по приемане на учениците - VIII клас

Виж изпити за проверка на способностите

ВИЖ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВИЖ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ ЗА ПЕРИОДА 2021/2025 г.

Виж ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Виж годишен план за дейността

Виж П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Виж правилник за пропускателния режим

Виж план за действие за БДП - 2022 година

ВИЖ ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Виж Правилник за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия през учебната 2022/2023 г.

Виж правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Виж план за защита при бедствия на пребиваващите

ВИЖ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. на 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“

ВИЖ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Виж етичен кодекс

Виж ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Виж годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Виж програма за превенция на ранното напускане на училище

ВИЖ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ВИЖ УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

ВИЖ ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ по изпълнение на алгоритъм за прилагане на „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ “ за учебната 2022/2023 г.

ВИЖ ПРОГРАМА по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование учебната 2022/2023 г.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ВИЖ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОИ

Виж отчет по ЗДОИ за 2021 г.

Виж отчет по ЗДОИ за 2020 г.

Виж отчет по ЗДОИ за 2019 г.