Документи

План по безопасност на движението по пътищата

Правилник за осигуряване на безопасни условия, на обучение възпитание и труд

План за защита при бедствия на пребиваващите

Примерни мерки за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Етичен кодекс

Годишен план за дейността

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Приобщаване на учениците от уязвимите групи

Училищен план

Отчет по ЗДОИ за 2019 г.