Документи

Виж заповед на МОН - ДЗИ

Виж заповед на МОН - НВО

Виж заповед на МОН - УЧЕБНО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИ

Виж заповед на МОН - за 03.04.2023г. - НЕУЧЕБЕН ДЕН

Виж заповед на МОН - олимпиади

Виж график на дейностите по приемане на учениците - VIII клас

Виж изпити за проверка на способностите

ВИЖ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВИЖ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ ЗА ПЕРИОДА 2021/2025 г.

ВИЖ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ ЗА ПЕРИОДА 2021/2022 УЧЕБНА г.

ВИЖ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ ЗА ПЕРИОДА 2022/2023 УЧЕБНА г. - ПЪРВИ СРОК

Виж годишен план за дейността

Виж годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

ВИЖ ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ по изпълнение на алгоритъм за прилагане на „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ “ за учебната 2022/2023 г.

ВИЖ ПРОГРАМА по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование учебната 2022/2023 г.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ВИЖ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОИ

Виж отчет по ЗДОИ за 2022 г.

Виж отчет по ЗДОИ за 2021 г.

Виж отчет по ЗДОИ за 2020 г.

Виж отчет по ЗДОИ за 2019 г.