Документи

Виж заповед на МОН - ДЗИ

Виж заповед на МОН - НВО

Виж заповед на МОН - УЧЕБНО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИ

Виж заповед на Директора за обявяване на неучебни, но присъствени дни през учебната 21/22 година

Виж график на дейностите по приемане на учениците - VIII клас

Виж изпити за проверка на способностите

ВИЖ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВИЖ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ/ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ВИЖ АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА КЪМ 24.11.2021

ВИЖ ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ВИЖ ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID- 19

ВИЖ ИНСТРУКТАЖ НА МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ВИЖ АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Виж правилник за пропускателния режим

ВИЖ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОИ

Виж план за действие за БДП - 2021 година

ВИЖ ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Виж правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Виж план за защита при бедствия на пребиваващите

ВИЖ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Виж етичен кодекс

Виж годишен план за дейността

Виж годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Виж програма за превенция на ранното напускане на училище

ВИЖ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ВИЖ УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Виж отчет по ЗДОИ за 2020 г.

Виж отчет по ЗДОИ за 2019 г.