Документи

Заповед на МОН - ДЗИ - 2020.2021 г.

Заповед на МОН - НВО - 2020.2021 г.

Заповед на МОН - УЧЕБНО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИ - 2020.2021 г.

Заповед на МОН - УЧЕБНО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИ - 2020.2021 г. - ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ/ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID- 19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ НА МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Правилник за пропускателния режим

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОИ

План за действие за БДП - 2021 година

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

План за защита при бедствия на пребиваващите

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Етичен кодекс

Годишен план за дейността

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за превенция на ранното напускане на училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Отчет по ЗДОИ за 2020 г.

Отчет по ЗДОИ за 2019 г.