На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО; чл. 31 от Наредба № 15  за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с писмо с изх. № РУО1-6640/13.03.2020 г. на Регионалното управление на образованието – София-град за предприемане на незабавни действия във връзка с обявеното извънредно положение

 

НАРЕЖДАМ:

 

От 16.03.2020 г. до второ нареждане обучението в 127. СУ да се осъществява дистанционно чрез електронния дневник на училището, социалните мрежи и други безплатни платформи, като се спазва утвърденото седмично разписание за втори срок на учебната 2019/2020 година.

 

За повече информация: заповед – дистанционно обучение – сайт