Бюджет

Виж Презентация – Бюджет – 2021 г.

УТВЪРДИЛ:
Александър Лазаров
Директор на 127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

БЮДЖЕТ 2021 г.

Делегирани от държавата дейности §§   план за годината /лв./ В това число по тримесечие
 
  I II III IV
  3 1 322 Общообразователни училища
ПРИХОДИ              
ТРАНСФЕРИ  М/У  БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ  61 00 2536014 691392 622405 599812 622405
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. 61 09 2536014 691392 622405 599812 622405
 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:     2536014 691392 622405 599812 622405
                     
РАЗХОДИ              
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. 01 00 1654528 413632 413632 413632 413632
запл.на перс.зает по труд.правоотн. 01 01 1654528 413632 413632 413632 413632
ДМС и др.допълн. Възнагражд. 01 09 0       0
ДР. възнагр. и пращания за перс. 02 00 29240 29240 0 0 0
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. 02 02          
за персонала по извънтр.правоонт. 02 05 29240 29240      
обещетения с х-р на възнагр. 02 08 0 0 0 0 0
други плащания и възнагр. 02 09   0 0 0 0
Задълж.осиг.вноски от работодател 05 00 383240 95810 95810 95810 95810
осигур.вноски от работ. ДОО 05 51 234760 58690 58690 58690 58690
осигур.вноски от работ. УПФ 05 52 69060 17265 17265 17265 17265
здравно-осигур.вноски от работ. 05 60 79420 19855 19855 19855 19855
вноски за ДЗПО 05 80 0 0 0 0 0
               
Издръжка 10 00 409324 132816 93069 90370 93069
Храна 10 11 7426 2475 2475   2476
Медикаменти 10 12 0        
Постелочен инвентар и облекло 10 13 1200       1200
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. 10 14          
Материали 10 15 92780 34539 17861 22333 18047
Вода, горива,енергия 10 16 68655 21401 9254 13500 24500
Разходи за външни услуги 10 20 120277 42148 23281 26500 28348
Текущ ремонт 10 30 61239   31700 19539 10000
Командировки в страната 10 51 2000 2000      
Разходи за застраховки 10 62 4600 4600   0  
СБКО 10 91 33992 8498 8498 8498 8498
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. 10 92 0        
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. 10 98 17155 17155      
Др.неклас. – ОБЩО 10   409324 132816 93069 90370 93069
Стипендии 40 00 59682 19894 19894   19894
Субсидии за нефинансови предпр. 43 00 0        
други субсидии и плащания 43 09 0        
Всичко:     2536014 691392 622405 599812 622405
Всичко зо дейността : 99 99 0        

Изготвил: Магдалена Лазарова

Делегирани от държавата дейности §§   план за годината /лв./ В това число по тримесечие
 
  I II III IV
  3 1 338 Общообразователни училища
ПРИХОДИ              
ТРАНСФЕРИ  М/У  БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ  61 00 6493 1623 1623 1623 1624
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. 61 09 6493 1623 1623 1623 1624
 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:     6493 1623 1623 1623 1624
                     
РАЗХОДИ              
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. 01 00 3600 900 900 900 900
запл.на перс.зает по труд.правоотн. 01 01 3600 900 900 900 900
ДМС и др.допълн. Възнагражд. 01 09 0       0
ДР. възнагр. и пращания за перс. 02 00 0 0 0 0 0
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. 02 02          
за персонала по извънтр.правоонт. 02 05 0 0 0 0 0
обещетения с х-р на възнагр. 02 08 0 0 0 0 0
други плащания и възнагр. 02 09   0 0 0 0
Задълж.осиг.вноски от работодател 05 00 840 210 210 210 210
осигур.вноски от работ. ДОО 05 51 512 128 128 128 128
осигур.вноски от работ. УПФ 05 52 156 39 39 39 39
здравно-осигур.вноски от работ. 05 60 172 43 43 43 43
вноски за ДЗПО 05 80 0 0 0 0 0
               
Издръжка 10 00 2279 684 570 455 570
Храна 10 11 0        
Медикаменти 10 12 0        
Постелочен инвентар и облекло 10 13 0        
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. 10 14          
Материали 10 15 2279 684 570 455 570
Вода, горива,енергия 10 16 0        
Разходи за външни услуги 10 20 0        
Текущ ремонт 10 30 0        
Командировки в страната 10 51 0        
Разходи за застраховки 10 62 0        
СБКО 10 91 0        
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. 10 92 0        
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. 10 98 0 0      
Др.неклас. – ОБЩО 10   2279 684 570 455 570
Стипендии 40 00 0        
Субсидии за нефинансови предпр. 43 00 0        
други субсидии и плащания 43 09 0        
Всичко:     6719 1794 1680 1565 1680
Всичко зо дейността : 99 99 0        

Изготвил: Магдалена Лазарова