Бюджет

 

УТВЪРДИЛ:
Александър Лазаров
Директор на 127. СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

БЮДЖЕТ 2022 г.

Делегирани от държавата дейности §§   план за годината /лв./ В това число по тримесечие
 
  I II III IV
  3 1 322 Общообразователни училища
ПРИХОДИ              
ТРАНСФЕРИ  М/У  БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ  61 00 2754004 682700 699147 673010 699147
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. 61 09 2754004 682700 699147 673010 699147
 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:     2754004 682700 699147 673010 699147
                     
РАЗХОДИ              
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. 01 00 1817662 413632 468010 468010 468010
запл.на перс.зает по труд.правоотн. 01 01 1817662 413632 468010 468010 468010
ДМС и др.допълн. Възнагражд. 01 09 0       0
ДР. възнагр. и пращания за перс. 02 00 29240 29240 0 0 0
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. 02 02          
за персонала по извънтр.правоонт. 02 05 29240 29240      
обещетения с х-р на възнагр. 02 08 0 0 0 0 0
други плащания и възнагр. 02 09   0 0 0 0
Задълж.осиг.вноски от работодател 05 00 420896 95810 108362 108362 108362
осигур.вноски от работ. ДОО 05 51 257962 58690 66424 66424 66424
осигур.вноски от работ. УПФ 05 52 75687 17265 19474 19474 19474
здравно-осигур.вноски от работ. 05 60 87247 19855 22464 22464 22464
вноски за ДЗПО 05 80 0 0 0 0 0
               
Издръжка 10 00 424436 123428 102185 96638 102185
Храна 10 11 10564 2475 4045   4044
Медикаменти 10 12 0        
Постелочен инвентар и облекло 10 13 1200       1200
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. 10 14          
Материали 10 15 95969 34539 17861 22522 21047
Вода, горива,енергия 10 16 76655 21401 12254 18500 24500
Разходи за външни услуги 10 20 134980 49915 26748 26500 31817
Текущ ремонт 10 30 61239   31700 19539 10000
Командировки в страната 10 51 2000 2000      
Разходи за застраховки 10 62 4600 4600   0  
СБКО 10 91 37229 8498 9577 9577 9577
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. 10 92 0        
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. 10 98          
Др.неклас. – ОБЩО 10   424436 123428 102185 96638 102185
Стипендии 40 00 61770 20590 20590   20590
Субсидии за нефинансови предпр. 43 00 0        
други субсидии и плащания 43 09 0        
Всичко:     2754004 682700 699147 673010 699147
Всичко зо дейността : 99 99 0        

Изготвил: Магдалена Лазарова

Делегирани от държавата дейности §§   план за годината /лв./ В това число по тримесечие
 
  I II III IV
  3 1 338 Общообразователни училища
ПРИХОДИ              
ТРАНСФЕРИ  М/У  БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ  61 00 6493 1623 1623 1623 1624
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. 61 09 6493 1623 1623 1623 1624
 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:     6493 1623 1623 1623 1624
                     
РАЗХОДИ              
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. 01 00 3600 900 900 900 900
запл.на перс.зает по труд.правоотн. 01 01 3600 900 900 900 900
ДМС и др.допълн. Възнагражд. 01 09 0       0
ДР. възнагр. и пращания за перс. 02 00 0 0 0 0 0
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. 02 02          
за персонала по извънтр.правоонт. 02 05 0 0 0 0 0
обещетения с х-р на възнагр. 02 08 0 0 0 0 0
други плащания и възнагр. 02 09   0 0 0 0
Задълж.осиг.вноски от работодател 05 00 840 210 210 210 210
осигур.вноски от работ. ДОО 05 51 512 128 128 128 128
осигур.вноски от работ. УПФ 05 52 156 39 39 39 39
здравно-осигур.вноски от работ. 05 60 172 43 43 43 43
вноски за ДЗПО 05 80 0 0 0 0 0
               
Издръжка 10 00 1271 380 318 255 318
Храна 10 11 0        
Медикаменти 10 12 0        
Постелочен инвентар и облекло 10 13 0        
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. 10 14          
Материали 10 15 1271 380 318 255 318
Вода, горива,енергия 10 16 0        
Разходи за външни услуги 10 20 0        
Текущ ремонт 10 30 0        
Командировки в страната 10 51 0        
Разходи за застраховки 10 62 0        
СБКО 10 91 0        
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. 10 92 0        
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. 10 98 0 0      
Др.неклас. – ОБЩО 10   1271 380 318 255 318
Стипендии 40 00 0        
Субсидии за нефинансови предпр. 43 00 0        
други субсидии и плащания 43 09 0        
Всичко:     5711 1490 1428 1365 1428
Всичко зо дейността : 99 99 0        

Изготвил: Магдалена Лазарова