Бюджет

УТВЪРДИЛ:
Александър Лазаров
Директор на 127 СУ “Иван Денкоглу”

БЮДЖЕТ 2019 г.

Делегирани от държавата дейности §§   план за годината /лв./ В това число по тримесечие
 
  I II III IV
  3 1 322 Общообразователни училища
ПРИХОДИ              
ТРАНСФЕРИ  М/У  БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ 61 0 1958589 512706 492860 460163 492860
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. 61 9 1958589 512706 492860 460163 492860
 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:     1958589 512706 492860 460163 492860
РАЗХОДИ              
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. 1 0 1319624 329906 329906 329906 329906
запл.на перс.зает по труд.правоотн. 1 1 1319624 329906 329906 329906 329906
ДМС и др.допълн. Възнагражд. 1 9 0       0
ДР. възнагр. и пращания за перс. 2 0 0 0 0 0 0
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. 2 2          
за персонала по извънтр.правоонт. 2 5 0 0 0 0 0
обещетения с х-р на възнагр. 2 8 0 0 0 0 0
други плащания и възнагр. 2 9   0 0 0 0
Задълж.осиг.вноски от работодател 5 0 302728 75682 75682 75682 75682
осигур.вноски от работ. ДОО 5 51 187420 46855 46855 46855 46855
осигур.вноски от работ. УПФ 5 52 51968 12992 12992 12992 12992
здравно-осигур.вноски от работ. 5 60 63340 15835 15835 15835 15835
вноски за ДЗПО 5 80 0 0 0 0 0
               
Издръжка 10 0 279078 88065 68219 54575 68219
Храна 10 11 10904 3635 3635   3634
Медикаменти 10 12 0        
Постелочен инвентар и облекло 10 13 32175 29025     3150
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. 10 14          
Материали 10 15 53926 16539 7861 12333 17193
Вода, горива,енергия 10 16 51700 10000 8700 13500 19500
Разходи за външни услуги 10 20 58903 10822 9081 21500 17500
Текущ ремонт 10 30 31700   31700 0  
Командировки в страната 10 51 0        
Разходи за застраховки 10 62 4600 4600   0  
СБКО 10 91 28968 7242 7242 7242 7242
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. 10 92 0        
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. 10 98 6202 6202      
Др.неклас. – ОБЩО 10   279078 88065 68219 54575 68219
Стипендии 40 0 57159 19053 19053   19053
Субсидии за нефинансови предпр. 43 0 0        
други субсидии и плащания 43 9 0        
Всичко:     1958589 512706 492860 460163 492860
Всичко зо дейността : 99 99 0        

Изготвил: Магдалена Лазарова

Делегирани от държавата дейности §§   план за годината /лв./ В това число по тримесечие
 
  I II III IV
  3 1 322 Общообразователни училища
ПРИХОДИ              
ТРАНСФЕРИ  М/У  БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ 61 0 5724 1431 1431 1431 1431
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. 61 9 5724 1431 1431 1431 1431
 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:     5724 1431 1431 1431 1431
РАЗХОДИ              
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. 1 0 3600 900 900 900 900
запл.на перс.зает по труд.правоотн. 1 1 3600 900 900 900 900
ДМС и др.допълн. Възнагражд. 1 9 0       0
ДР. възнагр. и пращания за перс. 2 0 0 0 0 0 0
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. 2 2          
за персонала по извънтр.правоонт. 2 5 0 0 0 0 0
обещетения с х-р на възнагр. 2 8 0 0 0 0 0
други плащания и възнагр. 2 9   0 0 0 0
Задълж.осиг.вноски от работодател 5 0 840 210 210 210 210
осигур.вноски от работ. ДОО 5 51 512 128 128 128 128
осигур.вноски от работ. УПФ 5 52 156 39 39 39 39
здравно-осигур.вноски от работ. 5 60 172 43 43 43 43
вноски за ДЗПО 5 80 0 0 0 0 0
               
Издръжка 10 0 1284 321 321 321 321
Храна 10 11 0        
Медикаменти 10 12 0        
Постелочен инвентар и облекло 10 13 0        
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. 10 14          
Материали 10 15 1284 321 321 321 321
Вода, горива,енергия 10 16 0        
Разходи за външни услуги 10 20 0        
Текущ ремонт 10 30 0        
Командировки в страната 10 51 0        
Разходи за застраховки 10 62 0        
СБКО 10 91 0        
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. 10 92 0        
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. 10 98 0        
Др.неклас. – ОБЩО 10   1284 321 321 321 321
Стипендии 40 0 0        
Субсидии за нефинансови предпр. 43 0 0        
други субсидии и плащания 43 9 0        
Всичко:     5724 1431 1431 1431 1431
Всичко зо дейността : 99 99 0        

Изготвил: Магдалена Лазарова