Бюджет

Презентация на бюджета на 127.СУ ИВАН ДЕНКОГЛУ за 2020 година

УТВЪРДИЛ:
Александър Лазаров
Директор на 127. СУ “Иван Денкоглу”

БЮДЖЕТ 2020 г.

Делегирани от държавата дейности §§   план за годината /лв./ В това число по тримесечие
 
  I II III IV
  3 1 322 Общообразователни училища
ПРИХОДИ              
ТРАНСФЕРИ  М/У  БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ  61 00 2239265 579169 567049 525998 567049
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. 61 09 2239265 579169 567049 525998 567049
 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:     2239265 579169 567049 525998 567049
                     
РАЗХОДИ              
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. 01 00 1513988 378497 378497 378497 378497
запл.на перс.зает по труд.правоотн. 01 01 1513988 378497 378497 378497 378497
ДМС и др.допълн. Възнагражд. 01 09 0       0
ДР. възнагр. и пращания за перс. 02 00 30100 30100 0 0 0
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. 02 02          
за персонала по извънтр.правоонт. 02 05 30100 30100      
обещетения с х-р на възнагр. 02 08 0 0 0 0 0
други плащания и възнагр. 02 09   0 0 0 0
Задълж.осиг.вноски от работодател 05 00 349992 87498 87498 87498 87498
осигур.вноски от работ. ДОО 05 51 214840 53710 53710 53710 53710
осигур.вноски от работ. УПФ 05 52 62480 15620 15620 15620 15620
здравно-осигур.вноски от работ. 05 60 72672 18168 18168 18168 18168
вноски за ДЗПО 05 80 0 0 0 0 0
               
Издръжка 10 00 287730 63789 81769 60003 82169
Храна 10 11 8272 2757 2757   2758
Медикаменти 10 12 0        
Постелочен инвентар и облекло 10 13 1500       1500
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. 10 14          
Материали 10 15 51926 14539 7861 12333 17193
Вода, горива,енергия 10 16 58101 11401 8700 13500 24500
Разходи за външни услуги 10 20 98951 20822 23081 26500 28548
Текущ ремонт 10 30 31700   31700 0  
Командировки в страната 10 51 2000 2000      
Разходи за застраховки 10 62 4600 4600   0  
СБКО 10 91 30680 7670 7670 7670 7670
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. 10 92 0        
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. 10 98 0        
Др.неклас. – ОБЩО 10   287730 63789 81769 60003 82169
Стипендии 40 00 57855 19285 19285   19285
Субсидии за нефинансови предпр. 43 00 0        
други субсидии и плащания 43 09 0        
Всичко:     2239665 579169 567049 525998 567449
Всичко зо дейността : 99 99 0        

Изготвил: Магдалена Лазарова

Делегирани от държавата дейности §§   план за годината /лв./ В това число по тримесечие
 
  I II III IV
  3 1 338 Общообразователни училища
ПРИХОДИ              
ТРАНСФЕРИ  М/У  БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ  61 00 6493 1623 1623 1623 1624
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. 61 09 6493 1623 1623 1623 1624
 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:     6493 1623 1623 1623 1624
                     
РАЗХОДИ              
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. 01 00 3600 900 900 900 900
запл.на перс.зает по труд.правоотн. 01 01 3600 900 900 900 900
ДМС и др.допълн. Възнагражд. 01 09 0       0
ДР. възнагр. и пращания за перс. 02 00 0 0 0 0 0
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. 02 02          
за персонала по извънтр.правоонт. 02 05 0 0 0 0 0
обещетения с х-р на възнагр. 02 08 0 0 0 0 0
други плащания и възнагр. 02 09   0 0 0 0
Задълж.осиг.вноски от работодател 05 00 840 210 210 210 210
осигур.вноски от работ. ДОО 05 51 512 128 128 128 128
осигур.вноски от работ. УПФ 05 52 156 39 39 39 39
здравно-осигур.вноски от работ. 05 60 172 43 43 43 43
вноски за ДЗПО 05 80 0 0 0 0 0
               
Издръжка 10 00 2053 513 513 513 514
Храна 10 11 0        
Медикаменти 10 12 0        
Постелочен инвентар и облекло 10 13 0        
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. 10 14          
Материали 10 15 2053 513 513 513 514
Вода, горива,енергия 10 16 0        
Разходи за външни услуги 10 20 0        
Текущ ремонт 10 30 0        
Командировки в страната 10 51 0        
Разходи за застраховки 10 62 0        
СБКО 10 91 0        
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. 10 92 0        
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. 10 98 0 0      
Др.неклас. – ОБЩО 10   2053 513 513 513 514
Стипендии 40 00 0        
Субсидии за нефинансови предпр. 43 00 0        
други субсидии и плащания 43 09 0        
Всичко:     6493 1623 1623 1623 1624
Всичко зо дейността : 99 99 0        

Изготвил: Магдалена Лазарова