Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Обяснителни бележки към учебните планове

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Учебният план на 127. СОУ „Иван Николаевич Денкоглу” за началния етап на обучение (1., 2., 3. и 4. клас) е разработен въз основа на ЗНП, ППЗНП, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и Наредба № 6 от 28.05.2001. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

1.                      С часовете по ЗП се постига общообразователния минимум.

2.                      Часовете по ЗИП в 1. клас (3 часа седмично) се използват за изучаване на български език и литература (1 час) и английски език (2 часа).

3.                      Часовете по ЗИП в 2. клас (2 часа седмично) се използват за изучаване на български език и литература (1 час) и математика (1 час).

4.                      Часовете по ЗИП в 3. клас (2 часа седмично) се използват за изучаване на български език и литература (1 час) и математика (1 час).

5.                      Часовете по ЗИП в 4. клас (2 часа седмично) се използват за изучаване на български език и литература (1 час) и математика (1 час).

6.                      Задължителното обучение по “Безопасност на движението” на учениците от 1 до 4 клас се провежда в часа на класа, според календарното разпределение на класните ръководители. В обучението са включени теоретични и практически занимания. Часовете (годишно) са разпределени съгласно приложения учебен план, както следва: 1 клас – 18 часа; 2 клас – 8 часа; 3 клас – 8 часа; 4 клас – 6 часа.

7.                       Съгласно чл.16, ал.4 от ЗСООМУП предметът „Организиран отдих и спорт” се изучава един час седмично, във всички класове.

 

Настоящият учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол  № 14 /02.07.2012 г. за учебната 2012/2013 г.

 

 

Директор:

/Валя Ненчева/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Учебният план на 127. СОУ „Иван Николаевич Денкоглу” за прогимназиален етап на обучение (5., 6., 7. клас) е разработен въз основа на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и Наредба № 6 от 28.05.2001. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Часовете по задължителноизбираема подготовка в 5. клас (3 часа седмично) се използват за изучаване на:

·         Немски език - 2 учебни часа;

·         Математика - 1 учебен час.

Задължителното обучение по “Безопасност на движението” на учениците от 5 до 7  клас се провежда в часа на класа (6 часа годишно), съгласно приложения учебен план. В обучението са включени теоретични и практически занимания. Задължителното обучение по модул „Организиран отдих и спорт”  се провежда 31 часа годишно за 1 клас и 32 часа за 2, 3 и 4 клас.

Настоящият учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 14/02.07.2012 г. за учебната 2012 / 2013 година.

 

Директор:

/Валя Ненчева/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127. СОУ „Иван Николаевич Денкоглу”

гр. София – 1000,  ул. „П. Парчевич” № 43, тел.: 987–91–77, 987–92–54

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

КЪМ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ

С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

С ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС

 

І. Прием, продължителност и завършване на образователни степени.

 1. Учениците постъпват в 8. клас след успешно положени конкурсни изпити (по български език и литература и по математика), съгласно разпоредбите на Наредба № 11 от 28 март 2005. на Министерството на образованието и науката за приемане на ученици в държавни и в общински училища.
 2. Продължителността на обучението в профилираните паралелки е 5 (пет) години: от 8. до 12. клас включително.
 3. Съгласно учебния план учениците получават свидетелство за основно образование след завършване на 9. клас.
 4. В свидетелството за основно образование се вписват годишните оценки, както следва:
  • от 8. клас – по български език и литература, английски език, математика, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт и информационни технологии;
  • от 9. клас – по история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география и икономика.
 5. След успешно завършен 12. клас и успешно положени държавни зрелостни изпити учениците получават диплома за средно образование съгласно разпоредбите на чл. 24 от Закона за народната просвета и чл. 7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
 6. В дипломата за средно образование се вписва и общият хорариум по английски език, изучаван интензивно в VIII клас и през курса на обучение.

 

ІІ. Разпределение на учебното време по учебни предмети

 

 1. Учебното време за изучаване на английски език в 8. клас на профилираните паралелки е не по-малко от 648 учебни часа годишно (18 учебни часа седмично).
 2. Английски език е задължителен профилиращ предмет от 9. до 12. клас.
 3. Формирането на профилите, определянето профилиращите предмети и разпределението на часовете от задължителноизбираемата профилирана подготовка, се осъществява съгласно Наредба № 6/ 28 май 2001г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.
 4. Определят се следните профилиращи предмети, както следва:

Чvждоезиков профил:

  • Английски език;
  • Немски/Френски език/Испански език;
  • Български език и литература;
  • Информационни технологии;
  • История и цивилизация;
  • География и икономика.

ІІІ. Общообразователни предмети, изучавани на чужд език (билингвално обучение):

·         9. клас – история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование; Часовете по предмета география и икономика, раздел „География на България” се водят на български език.

·         10. клас – история и цивилизация, биология и здравно образование.

IV. Задължителното обучение по безопасност на движението в 8 клас се провежда в часа на класа (6 часа годишно). В часовете са включени теоретични и практически занимания. Задължителното обучение по модул „Организиран отдих и спорт” се провежда 36 часа годишно.

Разпределението на часовете от задължителноизбираемата непрофилирана подготовка се осъществява по избор на учениците, както следва:

11 клас -  72 часа от непрофилиращите предмети;

12 клас – 62 часа от непрофилиращите предмети.

 

Настоящият учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол

 № 14 / 02.07.2012 г. за учебната 2012/2013 г.

 

 

Директор:

/Валя Ненчева/

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127. СОУ „Иван Николаевич Денкоглу”

гр. София – 1000,  ул. „П. Парчевич” № 43, тел.: 987–91–77, 987–92–54

 

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

КЪМ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ

С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК, ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ

С ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС

 

 

І. Прием, продължителност и завършване на образователни степени

 

 1. Учениците постъпват в 8. клас след успешно положени конкурсни изпити (по български език и литература и по математика), съгласно разпоредбите на Наредба № 11 от 28 март 2005. на Министерството на образованието и науката за приемане на ученици в държавни и в общински училища.
 2. Продължителността на обучението в профилираните паралелки е 5 (пет) години: от 8. до 12. клас включително.
 3. Съгласно учебния план учениците получават свидетелство за основно образование след завършване на 9. клас.
 4. В свидетелството за основно образование се вписват годишните оценки, както следва:
  • от 8. клас – по български език и литература, английски език, математика, изобразително изкуство, музика, физическа култура и спорт, информационни технологии;
  • от 9. клас – по история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география и икономика.
 5. След успешно завършен 12. клас и успешно положени държавни зрелостни изпити учениците получават диплома за средно образование съгласно разпоредбите на чл. 24 от Закона за народната просвета и чл. 7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
 6. В дипломата за средно образование се вписва и общият хорариум по английски език, изучаван интензивно в VIII клас и през курса на обучение.

 

 

 

 

ІІ. Разпределение на учебното време по учебни предмети

 

 1. Учебното време за изучаване на английски език в 8. клас на профилираните паралелки е не по-малко от 648 учебни часа годишно 18 учебни часа седмично.
 2. Английски език е задължителен профилиращ предмет от 9. до 12. клас.
 3. Формирането на профилите, определянето профилиращите предмети и разпределението на часовете от задължителноизбираемата профилирана подготовка, се осъществява съгласно Наредба № 6 от 28 май 2001. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.
 4. Определят се следните профилиращи предмети, както следва:

Природоматематически профил:

·         Английски език;

·         Математика;

·         Информатика;

·         Информационни технологии.

 

ІІІ. Общообразователни предмети, изучавани на чужд език (билингвално обучение):

 

·         9. клас – история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование;

·         10. клас – история и цивилизация, биология и здравно образование.

 

IV. Задължителното обучение по безопасност на движението в 8 клас се провежда в часа на класа (6 часа годишно), съгласно приложения учебен план. В часовете са включени теоретични и практически занимания.

Разпределението на часовете от задължителноизбираемата непрофилирана подготовка се осъществява по избор на учениците, както следва:

 

11 клас -  72 часа от непрофилиращите предмети

12 клас – 62 часа от непрофилиращите предмети

 

                Настоящият учебен план е приет на Педагогически съвет с протокол  14/02.07.201