Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Учебен план I - IV клас

 

127 СОУ "Иван Николаевич Денкоглу"
                                   
У Ч Е Б Е Н  П Л А Н
Направление:     Утвърдил:
Общообразователна паралелка     Началник на РИО на МОМН:
Учебният план е приет на Педагогически съвет с Протокол N: 14/ 02.07.2012 г. за I-ви клас на учебната 2012 / 2013 година. /Ваня Кастрева/
                                   
N: клас I II III IV
учебни седмици 31 32 32 32
А+Б предмет: ЗП ЗИП ЗП ЗИП ЗП ЗИП ЗП ЗИП
  год. седм. год. седм. год. седм. год. седм. год. седм. год. седм. год. седм. год. седм.
1 Български език и литература 217 7 31 1 224 7 32 1 224 7 32 1 224 7 32 1
2 Английски език     62 2 64 2     96 3     96 3    
3 Математика 124 4     112 3.5 32 1 112 3.5 32 1 128 4 32 1
4 Роден край 31 1                            
5 Околен свят         32 1                    
6 Човекът и обществото                 48 1.5     32 1    
7 Човекът и природата                 32 1     48 1.5    
8 Музика 62 2     64 2     48 1.5     48 1.5    
9 Домашен бит и техника 31 1     32 1     32 1     32 1    
10 Изобразително изкуство 62 2     48 1.5     64 2     48 1.5    
11 Физическо възпитание и спорт 62 2     64 2     80 2.5     80 2.5    
12 Организиран отдих и спорт - модул 31 1     32 1     32 1     32 1    
годишна/седмична натовареност: 620 20 93 3 672 21 64 2 768 24 64 2 768 24 64 2
общо: ЗП+ЗИП: 713 23     736 23     832 26     832 26    
                                   
                        Директор:
                        /Валя Ненчева/