Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Учебен план VIII-XII клас (ЧЕ профил)

 

127 СОУ "Иван Николаевич Денкоглу"
          Утвърдил:  
          Началник на РИО на МОМН
          София - град
          /Ваня Кастрева/
               
УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ 
СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК,
учебна 2012 / 2013 година
               
N: Културнообразователни области            
  КЛАСОВЕ VIII IX X XI XII Общо
  Учебни седмици 36 36 36 36 31 IX - XII
  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ            
               
А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)            
1 Български език и литература 144 108 108 108 93 561
    4 3 3 3 3  
2 Чужди езици           1482
  Първи чужд език - Английски език 648 144 144 144 124 1204
    18 4 4 4 4  
  Втори чужд език - Немски/Френски/Испански език   72 72 72 62 278
      2 2 2 2  
3 Математика, информатика и информационни технологии           638
  Математика 108 108 108 72 62 458
    3 3 3 2 2  
  Информатика   36 36     72
      1 1      
  Информационни технологии 36 36 36     108
    1 1 1      
4 Обществени науки и гражданско образование           677
  История и цивилизация   54 72 72 62 260
      1.5 2 2 2  
  География и икономика   54 54 54 31 193
      1.5 1.5 1.5 1  
  Психология и логика   54        
      1.5        
  Етика и право     54      
        1.5      
  Философия       54    
          1.5    
  Свят и личност         62  
            2  
5 Природни науки и екология           643
  Биология и здравно образование   72 72 72   216
      2 2 2    
  Физика и астрономия   54 72 72 31 229
      1.5 2 2 1  
  Химия и опазване на околната среда   54 72 72   198
      1.5 2 2    
6 Изкуства            
  Музика 36 36       72
    1 1        
  Изобразително изкуство 36 36       72
    1 1        
7 Бит и технологии            
8 Физическа култура и спорт 72 72 72 72 62 350
               
  ОБЩО ЗП: 1080 990 972 864 589 4495
      27.5 27 24 19  
Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)   162 180 288 403 1033
      4.5 5 8 13  
Б1 ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА            
  Първи чужд език - Английски език   108 36 36 62  
      3 1 1 2  
  Втори чужд език - Немски/Френски/Испански език   54 72 108 93  
      1.5 2 3 3  
  Български език и литература     72 72 62  
        2 2 2  
  История и цивилизация / География и икономика/Информационни технологии         124  
            4  
Б2 НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА       72 62  
          2 2  
  ОБЩО: ЗП + ЗИП 1080 1152 1152 1152 992 5528
      32 32 32 32  
В СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)            
               
  ОБЩО: ЗП + ЗИП + СИП            
               
               
Учебният план е приет с решение на Педсгогическия съвет на училището - Протокол N: 14 / 02.07.2012 г.
               
               
               
               
      Директор:      
        (В. Ненчева)