Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 127 СУ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“

за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 127 СУ

Кратки исторически данни:

Според Националния музей на образованието 127. Средно училище е наследник на първото новобългарско училище в София, открито през 1839 г. Най-ранните сведения за училищата в София през 19в. са в кондиката на софийската митрополска черква „Св. Неделя”, където в периода 1825-1834 ежегодно са вписвани суми, изразходвани за учителски заплати, за подвързии на книги, за покупки на икони и възнаграждения на иконописци, поименно упоменати „даскал Йончо” и поп Димитър Митрашко, книговезец. Този период от българската история е известен като борба за новобългарска или светска просвета, която е неразделна част от изграждането ни като нация. Важен етап от нея е въвеждането на т. нар. взаимоучителна метода през 30-те години на 19 век. Първото такова училище е открито в Габрово през 1835 г. от Васил Априлов, но с финансовата подкрепа и на други видни възрожденци като Иван Николаевич Денкоглу. Няколко години по-късно през 1839 г. Захари Икономович Круша въвежда тази метода и в софийското училище при църквата „Св. Неделя”. Увеличената бройка на възпитаниците му налага нуждата от нова сграда, в която да се помещава. Така през март 1849 г. започва изграждането на „сградата на свещеното взаимоучително училище”, както е записано в „Приходно-разгодната книга на Софийското училище”. В нея са изброени всички изразходвани суми за построяване на сградата.

127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу” е модерно училище, в което се обучават повече от 800 ученици. Съвременната материална база и уютът в училището го правят предпочитано и желано. Малките ученици още от първи клас изучават интензивно английски език.

Всяка учебна година училището посреща и новите си ученици, които след конкурс имат щастието да бъдат приети в шестте паралелки, изучаващи интензивно английски език, а в девети клас започват усвояването на втори чужд език – немски, френски или испански.

За обучението в начален курс благодарение даренията на семейство Увалиеви е обзаведена уютна и красива класна стая. Училището разполага с два физкултурни салона, както и с училищна библиотека. Заслуга за непрекъснатото обновяване на материалната база имат учениците, отзивчивите родители и училищното настоятелство.

Възпитаниците на учебното заведение спазват реда и правилата, които са традиционни за него. Усвояването на знания е съпътствано и от стремежа за духовно и културно изграждане на младите хора. За тази цел помагат разнообразните форми на изнънкласни занимания, посещения на културно-исторически обекти и театрални представления.

Учениците от училището често са партньори на издателствата „Кръгозор” и „Просвета” при представянето на техни нови книги.

Спортните състезания са събития и радост за учениците. Те често заемат първите места. Учениците на 127. СУ обичат много да пеят и да спортуват. Вокалната група години наред привлича талантливите деца, младежи и девойки. Секциите по баскетбол и футбол ангажират любителите на спорта и победите им в състезанията ги правят по-силни физически и каляват волята им.

За пълноценния отдих на децата се организират екскурзии, летни лагери, „зелено” училище. Така те опознават света, общуват помежду си и възпитават съзнание, насочено към толерантност и уважение. 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2016/2017

                    927

                       39

2017/2018

2018/2019

2019/2020

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог. персонал

ПКС и научна степен

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал.

- Успешна реализация на план-приема на ученици.

- Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

- Мотивирани ученици, подбрани с конкурс

- Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.

- Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси,  ДЗИ.

- Успешна реализация на учениците след придобиване на средно образование: над 95% продължават обучението си в

престижни ВУЗ в страната и в чужбина.

- Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети.

- Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

- Предоставяне на качествено образование.

- Включване на учителите в различни форми на квалификация.

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

- Разширяване на сградния фонд – чрез построяване на физкултурен салон и допълнителни класни стаи.

- Обновяване дейността на Училищното настоятелство.

 - Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

- Провеждане на индивидуални консултации с педагогическите съветници на ученици и родители.

- Утвърждаване на традиции и символи на училището.

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици.

- Демотивация на персонала след учителската стачка и отлив от учителската професия.

- Недостатъчен брой класни стаи.

- Липса на добри условия за извънкласни дейности.

- Липса на съвременна спортна база.

- Наличие на отделни елементи от СФУК.

- Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

- Нестриктно спазване на Правилника на училището по отношение на наказанията и похвалите на учениците

- Недостиг на финансиране.

- Намаляване на броя на учениците в страната.

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

- Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал.

- Влошен психоклимат сред педагогическия персонал.

- Ограничаване на правата на учителите.

- Снизяване на авторитета на училищната институция и на учителската професия.

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА 127. СУ ДО 2020 ГОДИНА

           

ВИЗИЯ:

Налагане на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу” като водещо средно учебно заведение с дългогодишна история и най-вече с постижения в образователното дело, както и като ключов, притегателен образователен център, чиято основна образователна ценност е високото качество на овладените знания и умения;

Чрез утвърждаване на профилираното обучение с интензивно изучаване на чужд език след седми клас училището заявява собствения си облик.

Училището е успешно модернизирано и оптимално адаптирано към европейските изисквания за качествено образование, както и към ефективното и перспективно инвестиране на финансовите ресурси.

Това, което ни отличава от другите, е високото равнище на успеваемост на нашите ученици – както при външното оценяване, така и при реализацията във ВУЗ и пазара на труда.

МИСИЯ

Да се осигурят оптимални условия за формирането на добре подготвени за личностна и социална реализация млади хора в съответствие с динамиката на съвременното общество, което изисква познания в областта на модерните технологии за информация и комуникация, умения за социален диалог, готовност за учене през целия живот. Цялата учебна и възпитателна работа е насочена към изграждането на личности с изразена индивидуалност, умения за работа в екип, гражданско съзнание и поведение, които да се проявяват като отговорни и толерантни към различията със загриженост и зачитане на човешкото достойнство, както и като нетърпими и противодействащи срещу всякакви прояви на агресия, насилие и тормоз.

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

- Ефективна управленска дейност.

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Висок професионализъм на педагогическия екип.

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

СТРАТЕГИИ НА РАЗВИТИЕ

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развитие на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

- Разширяване на автономността на субектите в училище.

- Хуманизация на процеса на обучение и възпитание.

- Иновативност и творчество.

- Толерантност и позитивна етика.

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

- Чрез средства от бюджета на училището.

- Чрез средства от Училищното настоятелство.

- Чрез кандидатстване по проекти.

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА 127. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МИСИЯ

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

- повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

- провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

- приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището.

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците .

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

10. Подготовка на учениците за ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

11. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

12. Съвместна работа по образователни проекти.

13. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

14. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

- Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

- Ефективна управленска дейност.

Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

- Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии.

- Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

- Изграждане на ръководен екип.

- Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс и избор на Комисия по етика.

4. Целенасочена работа на управленския екип съвместно със социалните партньори за подобряване на психологическия климат в училище чрез създаване на сигурност, възможности за развитие, признание, чувство за принадлежност, чрез регламентиране на подбора , задържането и о освобождаването на кадрите.

5. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

6. Провеждане на тържества на колектива, семинари и др.

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.

- Материална база и допълнително финансиране.

1.  Повишаване на квалификацията на икономическия екип в училището – зам. директор АСД, главен счетоводител и касиер-домакин.

2. Работа по привличане на спонсори.

3. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

4. Разширяване на сградния фонд и построяване на необходимите нови сгради.

5. Възстановяване на целостта на оградката.

6.  Естетизация на училищния двор.

7. Основни ремонти на ВИК и ел. инсталации.

8. Ремонт на училищната библиотека.

9. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

10. Ремонт на физкултурния салон и съблекалните към него.

11.  Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

12.  Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

13. Осигуряване на нови компютри.

- Ефективна рекламна кампания.

1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.

Приета на Педагогически съвет № 12 от 13. 09. 2016 г.