Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Проекти

От 2000г.  до днес 127 СОУ участва като партньор в редица проекти по „Програма за учене през целия живот”, "Младежта в действие" и др.

 

„Take 2 - Europe”

„Take 2 - Europe” е Европейски образователен проект, който е насочен към учениците – помага им да изградят своето самочувствие, да разширят своите възможности и да подобрят своите резултати. Партньори по проекта са училища и университети от Великобритания и Финландия

  Проектът ще продължи от 2012 г. до 2014г., с обща цел предоставяне на обучение и добри практики за координаторите на всички партньори, като по този начин дава възможност на младите хора в техните училища да се възползват от менторинг програми.

  Серия от интерактивни семинари предлагат  ясна визия за менторинга и как този процес се развива във всяка страна-партньор.

 

Обединена Екология : всички хора, за Отворена и богата Европа

(Ecology United:all People for an Open and Rich Europe)

http://ecologyunited.tk/

 Проектът стартира на 01.082012г. и ще продължи 2 години. Партньори са училища от Великобритания, Италия, Австрия и Словения.

Кратко описание:

Възобновяемата енергия се превърна в приоритет за някои правителства и нововъзникващите икономики. Страните  все повече  признават потенциалната роля  на ниското съдържание на въглерод и конкурентните енергийни технологии, способни да отговорят на новите големи предизвикателства от изменението на климата, енергийната сигурност, както и достъпа до енергия. Това окуражи пет партньори от различни региони на Европа,  да разработят проект, насочен към насърчаване на познаването и разбирането на важността на екологичното образование, разрушителните ефекти на замърсяването на околната среда и използването на възобновяеми енергийни източници. Ученици и учители ще работят заедно и с други партньори, по теми, които са едновременно важни в политиката на ЕС, а също и интересни за учениците. Всяко училище ще се съсредоточи върху политическа позиция в собствената им страна по този въпрос и в съвместна научноизследователска дейност. В този контекст ще се съсредоточим върху въздействието и влиянието на глобализацията и интеркултурното образование с цел европейска идентичност, европейски ценности и бъдещите насоки в европейската политика по този въпрос. Ние ще разработим нови подходи и използването на нови методи, за да изразим нашите нагласи и очаквания на ЕС. Модули и учебни единици, разработени от учители и ученици, ще бъдат изпробвани и оценени в страните-партньори и след това в други училища. Учениците ще опознаят потенциала на ИКТ като средство за насърчаване на междукултурния диалог и за  развиване на тези умения. Ние ще помогнем на учениците да станат по-информирани, отговорни и активни граждани чрез нашето възпитание. Ние ще им помогнем в опознаването на нашата обща Европа, в опит да я съхраним за идните поколения. Освен това, чрез откриване на различни начини на живот, учениците ще разберат какво означава да бъдеш Еко Европеец.

 "Една снимка - сто думи" - 2010г.

програма "Младежта в действие, Дейност 1 – Младежта за Европа, Поддейност 1.1 – Младежки обмени

Включени страни: България, Румъния, Италия, Гърция, Турция

Брой участници: 25    

Цели :    

-   подобряване младежкото разбиране на културното разнообразие;

-    подкрепа на междукултурното взаимодействие и комуникация;

-    увеличаване бъдещото проектно сътрудничеството между европейските и турските младежи;

-   намиране на  общ език между културите в социалния и научния живот чрез изкуството на фотографията.

Тези цели ще се постигнат чрез уникалния метод на фотографията.

Дейности:

- Като правеха снимки, участниците имаха възможност да сравняват реалния живот и научния живот.

- Чрез фотография, участниците споделиха чувства и мисли преди, по време и след правене на снимки

- Посетихме важни научни обекти – Обсерваторията към СУ, Политехнически музей, музея «Земята и хората», Природонаучния музей и исторически места: Самоков, Царска бистрица и др.

- Проведохме българска вечер

  „Открий свой начин да се насладиш на науката в училище” (2005-2008)


http://www.epmagazine.org/

Основни дейности:

- подготовка и издаване на ученическо списание, посветено на историята на науката 

и технологиите – поготовка на материали, редактиране, дизайн, предпечатна подготовка

- подготовка на годишен компакт диск, съдържащ издадените броеве на списанието.

- Организиране на наблюдение на пълно слънчево затъмнение.

Резултати:

- Предоставяне на възможност за раширяване дейността на 127. СОУ „ Иван Денкоглу” в областта на историята на науката и технологиите за развитие на международно сътрудничество.

- Създаване и разпространение на Европейскоученическо списание

“Екомедия- Европа”

http://www.ecomedia-europe.net/

“Екомедия- Европа”  е Европейска образователна мрежа с основна тематична област – стратегическото развитие на ИКТ и медиите в образованието.

Основни дейности:

- разработване на проекти на добра практика

- изследване на състоянието на тематичната област на мрежата чрез три работни групи

- подобряване на образователните стандарти