Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Участие в проекти 2015-2017г.

Участие в международни проекти.                                                               

1. Проект по програма Еразъм+, ключова дейност 2 

Проект N: 2015-1NО01-КА219-013228 2

ДОГОВОР КА219/S25-35/12.10.2015G

 Използване на ИКТ в класната стая

Партньори: 127 СУ „Иван Н. Денкоглу“,  Fræna vidaregåande Skole

Период на изпълнение: 01.09.2015 – 30.08.2017

Водещите цели на проекта са свързани с използване на ИКТ в класната стая, модернизиране на училищната среда, обмен и интегриране на добри практики, увеличаване на ученическите компетентности по културна история и чужди езици, стимулиране на общуването с представители на различни култури. Работата по проекта беше предшествана от задълбочена проучвателна и организационна дейност, в която постепенно се включваха преподаватели и ученици, а същинското му осъществяване започна с работна среща между представители на двете училища от 27 ноември до 2 декември 2015 в гр. Elnesvagen, Норвегия. Норвежките и българските учители обмениха опит и добри практики. Запознаха се с образователната система на Норвегия и с иновативни  подходи  и методики за стимулиране и оценяване на учениците. Планирано бе   десетдневно посещение на група от 24 ученици  в Fræna vidaregåande Skole в края на януари 2016г. Уточнени бяха и датите на посещението в българското училище през септември 2016 г.

Преди периодите за обмен: (Септември 2015 г. - януари 2016 г.):

- Учениците от всяко училище направиха  презентации за себе си в платформата  еТуининг (twinspace)

-  Направиха изследване по избраните теми сред младите хора на собствената си страна

- Комуникираха  помежду си по цифров път

- Стартираха  обучението по  норвежки  език

Между периодите за обмен: (февруари 2016 - август 2016 г.)

- Учениците продължават комуникацията помежду си по цифров път;

- Продължиха  изучаването  на чужди езици;

- Направиха изследвания върху останалата част от темите сред младите хора на собствената си страна;

- Създадена беше интернет страница на проекта: http://tzvetank.wixsite.com/ictuse

По време на периода за обмен: (от 30.01.2016 до 08.02.2016г.):

 • От 30.01.2016 до 08.02.2016 в Elnesvagen, Норвегия се проведе  обучително пътуване по проект "Използването на ИКТ в класната стая" Еразъм + KA2.  Група от 24 ученици и двама учители посетиха партньорското училище.  По време на посещението участниците в малки групи обсъдиха  различни аспекти на прилагането на ИКТ в училище и направиха сравнителен анализ на ситуацията и в двете страни. Те обобщиха своите проучвания и открития в презентации пред целия екип.
 • Българският екип също направи кратка презентация на училището и България, представени бяха традиционните български фолклорни танци и български храни.

-    Домакините предложиха на  българските ученици кратък въвеждащ курс по норвежки език. Участниците имаха възможност да се запознаят с норвежката култура и природа по време на пътуването си до град Олесунд и Атлантическия път.

- Групи от по четири ученици (2 от всяка страна) работеха по избраните теми  и същевременно учеха един от друг целевия език.  Темите, които по които работеха учениците в работните групи, са:

 • Статистика - промени в младежките навици, свързани с използването на ИКТ
 • Използване на мобилните телефони
 • Нетикет
 • Търсене на снимки в интернет
 • ИКТ като учебен материал, интернет и софтуер
 • ИКТ като средство за представяне
 • ИКТ като средство за комуникация
 • Виртуално приятелство
 • Журналистика - използване на ИКТ в рамките на проекта

- Учениците представиха доклади  пред другите ученици в норвежкото училище.

- Учениците публикуваха своите резултати и презентации в twinspace

- Ученическата журналистическа  група написа статия за Европейското ученическо списание EPM

- Всички групи  завършиха  първoто изследване и обсъдиха резултатите и проблемите.  Представиха резултатите  с PP-презентации.  Обсъдиха  какво предстои да се прави преди следващия обмен и задачите за разпространение на резултатите.

- Проведени бяха няколко  урока за междукултурно обучение.

- Всички презентации  и създадения от учениците филм за срещата са публикувани в платформата е-twinning (twin space)

- Направенo  бе оценяване  за дейностите преди, по време и след обменния  период

- подготвени бяха EUROPASS сертификати на всички участници в мобилността

- Информация за проекта бе публикувана на интернет страницата на училището http://127sou.com

2. Проект по програма Еразъм+, ключова дейност 2 2015-1-UK01-KA201-013739 -"BE READY - Life Skills And Career Development: Helping Young People Progress Into Success" по програма Еразъм +, КД2 на тема ранното напускане на училище.

Период на изпълнение: 01.12.2015 – 30.11.2017

            Проектът има за цел да произведе един модел и инструменти за ангажиране на младите хора на възраст 14+, за да се намали преждевременното напускане на училище (ПНУ), като отговор на общоевропейското предизвикателството на безработицата сред младите хора и стратегията за намаляване на преждевременното напускане на училище, определени в Европа 2020. Необходимостта от това е идентифицирана на местно ниво, от собствения  опит и от липсата на актуални и висококачествени материали, които мотивират и подкрепят младите хора в риск от ПНУ, и които включват информация за възможностите на разположение чрез ЕС. Необходимостта беше определена на национално и европейско ниво.

Специфични цели на проекта са:

 • началното и продължаващо образование за обучение на персонала: За да се насърчи по-доброто разбиране на ПНУ, както в началното образование и професионално развитие, за училище и персоналa в ПОО;
 • Една силна и добре развита система за насоки: Да се засилят насоките за да се гарантира, че младите хора са наясно с различните варианти за обучение и перспективите за заетост, достъпни за тях;
 • Да се разработят системи за консултиране, които предоставят на младите хора едновременно емоционална и практическа подкрепа: Материалите ще идентифицират различни средства за ориентиране, включително наставничество, обучение и стажове;
 • сътрудничество със света на работата: Разработените материали ще определят как да се предоставят възможности, които позволяват на младите хора да добият опит в света на труда. Използваната гама от мрежи на работодатели на партньорите, гледната точка на работодателя ще се отчита, така че представените идеи са едновременно практични и полезни.

Проектът ще работи с 800 млади хора в риск от ПНУ и 165 педагози (учители и кариерни консултанти), които ще бъдат обучени да идентифицират и подкрепят младите хора в риск от ПНУ.

Планът на проекта ще бъде ключов инструмент, който предвижда дейности, разделени в работни пакети с всеки партньор с ясно дефинирани роли и отговорности с целеви срокове. Проектът ще се проведе в рамките на две години, считано от декември 2015 до декември 2017 г. Изпълнението на проекта и развитието на интелектуалните резултати ще включва

 • Управление на програмата – която ще се проведе в рамките на проекта;
 • Изследване на съществуващите материали и методи на преподаване по предотвратяване на преждевременното напускане на училище, включително съществуващите добри практики и ограниченията на съществуващите материали;
 • Разработване на нови материали във връзка с кариерните съвети / консултации и дейности за младите хора, за да повиши тяхната мотивация и умения за заетост. Ще има особен акцент върху осигуряване на възможности в цяла Европа, които да са включени в материалите;
 • Превод и адаптация: След като се одобрят, материали ще бъдат преведени на четирите езика на партньорството;
 • първоначално тестване и оценяване на материалите с около 15 специалисти по образование и кариерно консултиране и 200 млади хора. Работата ще бъде оценена от младите хора, като се използват стандартните формуляри, разработени по време на първоначалната среща по проекта;
 • Преглед на качеството на материалите в рамките на всяка страна-партньор. Всеки партньор провежда семинар за обсъждане на резултатите от изследванията, качеството на материалите, както и функционалността и използваемостта на платформата;
 • преразглеждане и пускане в материали: резултатите от семинарите и обратната връзка ще бъдат представени на партньорите по време на срещата за управление в България. Адаптираните материали ще бъдат доставени от партньорите на учители / съветници и за младите хора в рамките на страните партньори;
 • Окончателно актуализиране на материалите; окончателни семинари и работни срещи вътре в страната, на които ще бъдат поканени ключови европейски и национални заинтересовани страни.

Резултатите ще включват:

 • Методология за идентифициране на младите хора в риск от ПНУ;
 • Ръководство с материали за обучение и дейности за млади хора в риск от ПНУ;
 • обща основа на политиките и процедурите за високо качество на работата на ПОО в Европа;
 • Образец на развитието и укрепването на връзките между училищата, професионалното образование и обучение, висшето образование и пазара на труда;
 • 800 младежи и 165 преподаватели ще бъдат обучени;
 • пан-европейско партньорство на организации, участващи в намаляване на преждевременното напускане на училище, включително училища;
 • Въздействието върху заинтересованите страни ще има няколко форми, от отделни ученици, участващи в пилотния проект, които развиват конфиденциалност, умения и мотивация, за да останат в сферата на образованието, за да получат достъп до възможности за кариера, до образователен персонал, който се нуждае да увеличи своето знание и информираност на възможности на разположение в целия ЕС , за да се насърчат младите хора да се възползват от възможностите в страните в и извън границите на ЕС.

Дългосрочните предвидени ползи ще бъдат да използват уроците от проекта в разработването на политика на национално и европейско ниво.  Бъдещо финансиране се очаква да бъде придобито чрез включване и умножаване на проекта, както на национално, така и на европейско ниво.

От 26 до 28 януари 2016г.  в Лондон се състоя първата работна среща с представители на партньорските организации. 

127 СУ „Иван Н. Денкоглу“ е водеща организация на работен пакет – разработване на многоезичен уеб сайт на проекта на 4 езика (виж http://bereadyproject.com/wp/bg/)

От 22-25 октомври 2016г.  в гр. Лисабон (Ещорил) се състоя 2 работна среща по проекта, както и събитие за разпространение на резултатите, на което бяха представени добри практики от 127 СУ.

3.По програма Еразъм+ - Младеж , проект „Schoolies”

4 учители от 127 СУ взеха участие в обучение на тема „Ранното напускане на училище“ в гр. Лутраки, Гърция от 8-15 ноември 2016г.

 1. Участие в Национални програми и проекти
 2.     НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

Закупени са уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи за обезпечаване на експерименталната работа по учебния предмет Човекът и природата в V клас.

 1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ”

Осъществено е заместване на 87.5%  от часовете на отсъстващите учители със средства по програмата и от бюджета на училището.

 1. По ПМС № 68 от 31 март 2016 г. 127СУ участва в  Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.  : Гергана Главурова, ученичка от 11.а клас е удостоена със стипендия за изявени дарби.
 2. Участие в проект „Твоят час“

През учебната 2016/2017 година стартира работата по проекта 2200 часа извънкласни дейности в 41 групи:

1. групи затруднения

- брой ученици – 83;

- брой групи – 9;

- брой ръководители – 5;

Всички ръководители са с над 3 год. професионален опит; няма външни ръководители.

Общ брой заявени часове в тези групи: 690 часа.

 • 6 групи по 80 часа;
 • 3 групи по 70 часа;

2. групи по интереси

- брой ученици – 383;

- брой групи – 32;

- брой ръководители – 20;

- общ брой заявени часове по програма за всички групи – 2200 часа.

 1. Участие в програмата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Осигурени са плодове и закуски за 157 ученици от 1-4 клас.