Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

/

     Open doors to creative generations

/Отворени вратите за творчески поколения/

Проектът  стартира на 01.10.2018г. и е с продължителност 2 години.с училища- партньори от Италия, Румъния и Турция. Основните цели на проекта са:

С глобализация; нашата планета е изправена пред унищожение в резултат не само на материалистичната политика на но и безчувственото отношение на хората към природата. Днес, тъй като технологията и промишлеността се развиват, проблемите с увеличаването на околната среда нарасват и естествените източници ще бъдат изчерпани.

Основните цели на проекта са:

- придобиване на умения за учене през целия живот  и техники, които ще позволят на учениците да участват изцяло в проекта.
- Да дадем възможност на децата да осъзнаят, че в Европа има много различни страни, всяка със своя собствена  култура, традиции и качества, но с общ интерес към опазването на природната среда.
- да увеличим вниманието на нашите ученици към науката и екологията,
- да увеличим знанията и ефективността на нашите ученици,
- да увеличим художественото творчество на учениците с рециклирани материали,
- да стане животът на нашите ученици екологосъобразен,
- да увеличим мотивацията на нашите ученици по природозащитни дейности,
-създаване на информираност за опазване на екологичното равновесие,
- подобряване на екологичната философия на живота на нашите ученици,
- придобиване на технологични умения от  учениците
-Разширяване на ИКТ и езикови умения, които те могат да използват в смислен контекст.
 

           

HANDS ON MEDIA LITERACY

PROJECT  2016-1-PL01-KA 201-026422

"Co-funded by the Erasmus+ programme 

of The European Union"

127 СУ има следните задачи и отговорности  по проекта:

  • Филмиране на презентациите на учениците ‘ София през моите очи’
  • Създаване на блог С1-С2
  • Създаване на брошура ‘Интервюта с известни личности’

Подготовка на урочни планове за медийно образование върху тема избрана по време на първата международна среща за създаване портфолио от урочни планове за медийно образование.

Управлението и прилагането на проекта бюджет, дейности, цели, управление на времетo, приложенито, преглед на прогреса, резултатиразпространение съгласно плана за разпространение.

От 29.01.2018 до 02.02.2018 127.СУ беше домакин на международна среща по проект "Hands on media literacy" ("Медийна грамотност") по програма Еразъм + , КД2.

Участници в срещата бяха 48 учители и оченици от Полша, Чехия, Румъния, Латвия, Турция и България.

В рамките на срещата участниците посетиха БНТ, запознаха се с исторически и културни  забележителности на столицата и създадоха кратки видео филми и постери на тема "София през моите очи" . Те бяха педставени в информационния център на Европейската комисия.

Проект 2015-1-UK01-KA201-013739 по програма Еразъм+ "BE READY" (БЪДИ ГОТОВ) "Life Skills And Career Development: Helping Young People Progress Into Success" ( Умения и кариерно развитие: Подпомагане на развитието на младите хора към успех), 2015-2017. 

Необходимостта от проекта е идентифицирана на местно ниво чрез опита на партньорите, липсата на висококачествени материали, насочени към младите хора, изложени на риск от РНУ (ранно напускане на училище), които да ги мотивират и да ги подкрепят, и включват информация относно предлаганите възможности в целия ЕС.  Проектът е насочен към  препоръките на Съвета на Европа за намаляване на преждевременното напускане на училище Това ще даде своя принос за европейския Дневен ред 2020 г., чрез:

• началното и продължаващо образование за обучение на персонала :. Материали ще бъдат разработени, които подкрепят преподавателите да разберат РНУ, нейните различни предпоставки и признаци за ранно предупреждение;

• Една силна и добре развита система за насочване: да се гарантира, че младите хора са наясно с различните варианти за обучение и перспективите за заетост, достъпни за тях, включително и системи за консултиране, които предоставят на младите хора едновременно емоционална и практическа подкрепа, включително и наставничество, обучение и стажове;

• сътрудничество със света на труда: Материалите ще определят как да се предоставят възможности, които позволяват на младите хора да навлязат в света на труда. Използването на гама от мрежи на работодатели на партньорите, гледната точка на работодателя ще се отчита, така че представените идеи,  да са едновременно практични и полезни.

За повече информация:  bereadyproject.com

.       Проект № 2015-1NO01-KA219-013228_2 по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 по програма Еразъм+ " ИКТ в класната стая" (Ict in the classroom) в партньорство с Fræna videregåande skole, Норвегия.

Този проект има за цел да донесе положителни и трайни последици за лицата, участващи в проекта, както в рамките на използването на ИКТ в класната стая,  и  в културното съзнание. Проектът ще бъде главно за сравняване на използването на ИКТ в класната стая. Как ИКТ се използват педагогически в класната стая, сравнение между училищата в България и Норвегия. Ние ще имаме фокус върху ИКТ като учебен материал, инструмент за презентация и нетикет, но също ще разглеждаме ИКТ, използвани и политически, като инструмент, за да станем приятели / виртуални приятели, блогове и как ИКТ се използват в професионалния живот/. Ние искаме да бъдем по-модерно училище с професионална среда чрез интегриране на добри практики и нови методи в ежедневните дейности. Също така искаме да се даде по-привлекателно образование чрез използването на ИКТ.

Ние искаме да насърчим изучаването и практикуването на ИКТ като полезен инструмент, както и използването на друг европейски език. Искаме да подобрим ученическите умения и компетентност в езиковото обучение, както и в използването на ИКТ, и се надяваме, че това ще бъде процес на учене през целия живот. Учениците ще получат представа за сходството и разнообразието на европейските култури и това отново ще създаде уважение към европейските ценности.

Работейки заедно в един проект като този, нашите ученици ще се постигнат по-широко разбиране на влиянието на ИКТ  върху нашето ежедневие в цяла Европа. Чрез  проекта ще се надяваме да направим нашите ученици по-добре подготвени за бъдеща работа, в собствената си или в друга европейска страна.