Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Учебен план: Чуждоезиков профил 8 - 12 клас

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу”

1000 гр. София,  ул. „Парчевич” № 43, тел.: 987–91–77, 987–92–54

ОДОБРЯВАМ:

                       /Ваня Кастрева/

  НАЧАЛНИК НА РУО

  СОФИЯ - ГРАД

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

профил „ЧУЖДОЕЗИКОВ”

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ОТ УЧЕБНА  2016 / 2017  ГОДИНА

Профилиращи предмети

 1. Английски език;
 2. Немски език / Френски език / Испански език;

  3. Български език и литература;

  4. Математика / Информационни технологии / История и цивилизация

      / География и икономика/.

София, 07.09.2016 година

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2016 г.

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас             І срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас                  ІІ срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас                                               ІІ срок – 13 учебни седмици, 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ

КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

КЛАСОВЕ

VIII

IX

X

XI

XII

ОБЩО

УЧЕБНА ГОДИНА

Уч. 2016/2017 год.

Уч. 2017/2018 год.

Уч.

2018/2019

год.

Уч. 2019/2020 год.

Уч. 2020/2021 год.

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

36

36

36

36

31

VIII -ХII

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)

1.

Български език и литература

144

108

108

108

93

561

4

3

3

3

3

2.

Чужди езици

1482

I чужд език – Английски език

648

144

144

144

124

1204

18

4

4

4

4

II чужд език - Немски/Френски/Испански език

72

72

72

62

278

2

2

2

2

3.

Математика, информатика и информационни технологии

638

Математика

108

108

108

72

62

458

3

3

3

2

2

Информатика

36

36

72

1

1

Информационни технологии

36

36

36

108

1

1

1

4.

Обществени науки, гражданско образование и религия

677

История и цивилизация

54

72

72

62

260

1,5

2

2

2

География и икономика

54

54

54

31

193

1,5

1,5

1,5

1

Психология и логика

54

54

1,5

Етика и право

54

54

1,5

Философия

54

54

1,5

Свят и личност

62

62

2

5.

Природни науки и екология

643

Биология и здравно образование

72

72

72

216

2

2

2

Физика и астрономия

54

72

72

31

229

1,5

2

2

1

Химия и опазване на околната среда

54

72

72

198

1,5

2

2

6.

Изкуства

144

Музика

36

36

72

1

1

Изобразително изкуство

36

36

72

1

1

7.

Бит и технологии

8.

Физическа култура и спорт

72

72

72

72

62

350

Физическо възпитание и спорт

2

2

2

2

2

ОБЩО ЗП

1080

990

972

864

589

4495

30

27,5

27

24

19

Б.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)

162

180

288

403

1033

4,5

5

8

13

Б1

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Първи чужд език – Английски език

108

36

36

62

3

1

1

2

Втори чужд език- Немски/Френски/Испански език

54

72

108

93

1,5

2

3

3

Български език и литература

72

72

62

2

2

2

Математика/Информационни технологии/История и цивилизация /География и иикономика

124

4

Б2

НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

72

62

2

2

ОБЩО: ЗП+ЗИП

1080

1152

1152

1152

992

5528

30

32

32

32

32

В.

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)

144

144

144

144

124

700

4

4

4

4

4

ОБЩО: ЗП+ЗИП+СИП

1224

1296

1296

1296

1116

6228

            Съгласувал:

                            /Кр. Габровска/

Старши експерт по организация на средното   образование

ІІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2016/2017 година, които следва да завършат ХІІ през учебната 2020/2021 година.
 2. Организация на обучението.

2.1. Часове за ЗИП (ЗИП/ПП) за:

 • IX клас – 162 часа;
 • X клас – 180 часа;
 • XI клас – 288 часа;
 • XII клас – 403 часа

 са разпределени по учебни предмети както следва:       

 • IX клас – Английски език – 108 ч.;Немски/Френски/Испански език – 54 ч.
 • X клас – Английски език – 36 ч.;Немски/Френски/Испански език – 72 ч.;

БЕЛ – 72ч.

 • XI клас – Английски език – 36 ч.;Немски/Френски/Испански език – 108 ч.;

БЕЛ – 72ч;

ЗИП/НП – 72 ч. по избор

 • XII клас – Английски език – 62 ч.;Немски/Френски/Испански език – 93 ч.;

БЕЛ – 62ч;  Математика/Информационни технологи/Ист

ЗИП/НП – 62 ч. по избор  

 1. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебният предмет „Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито съгласно:
 • чл.16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП;
 • чл.21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;
 • заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.
 1. В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на образованието и науката, учениците от VІІІ клас изучават в 6 (шест) часа на класа правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 09-773/ 19.09.2003 г.).
 2. Общообразователни предмети, изучавани на чужд език:

IX клас – история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование като часовете от раздел „География на България“ се водят на български език.

X клас – история и цивилизация, биология и здравно образование.

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 10  / 30.06.2016 г.

Училищният учебен план е утвърден със заповед № 1241 / 30.06.2016 г.  на директора на училището.

                                                                                  Директор: ………………

                                                                                                      (В. Ненчева)