Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Учебен план 5 - 7 клас

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, гр.София

(пълно наименование на училището, населено място)

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                                                                (Валя Ненчева)

                                                  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за V клас

                                                                      

Учебна година:  2016 / 2017

Форма на обучение:  дневна

Организация на учебния ден:  полудневна на двусменен режим

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 07.09. 2016 и е утвърден със заповед на директора № 1390 / 07.09.2016 г.

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап

V а клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170

Чужд език - Английски

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизация

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

  1. Немски език

2,5

85

2.

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.

2.

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

34

1156

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Баскетбол, Волейбол, Лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1011/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.