Телефони:

02 987 9177
02 987 9254
02 987 0659

Адрес:

ул. "Парчевич" 43

Учебен план 1 - 4 клас

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, гр.София

(пълно наименование на училището, населено място)

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                                                                (Валя Ненчева)

                                                  

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за I клас

                                                                      

Учебна година:  2017/ 2018

Форма на обучение:  дневна

Организация на учебния ден:  целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 07.09. 2016 и е утвърден със заповед на директора № 1389 / 07.09.2016 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

І а клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

Математика

4

128

Околен свят

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

19

608

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

3

96

  1. Английски език

2

62

  1. Математика

1

31

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

Раздел В – факултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1.Български език и литература

2

64

2.

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24

768

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Лека атлетика, Минибаскетбол, Миниволейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1211/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа, съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.