Бюджет

УТВЪРДИЛ:
Валя Ненчева
Директор на 127 СУ “Иван Денкоглу”

БЮДЖЕТ 2018 г.

Делегирани от държавата дейности §§   план за годината /лв./ В това число по тримесечие
 
  I II III IV
  3 1 322 Общообразователни училища
ПРИХОДИ              
ТРАНСФЕРИ  М/У  БЮДЖЕТНИ СМЕТKИ 61 0 1689474 486466 403477 386614 412917
вътрешни трансфери в систем- на първ. Разпор. 61 9 1689474 486466 403477 386614 412917
 ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:     1689474 486466 403477 386614 412917
РАЗХОДИ              
Запл.и възн.за пер.нает по тр.и сл.пр. 1 0 1049968 262492 262492 262492 262492
запл.на перс.зает по труд.правоотн. 1 1 1049968 262492 262492 262492 262492
ДМС и др.допълн. Възнагражд. 1 9 0       0
ДР. възнагр. и пращания за перс. 2 0 0 0 0 0 0
за нещатен п-л , нает по тр.правоонт. 2 2          
за персонала по извънтр.правоонт. 2 5 0 0 0 0 0
обещетения с х-р на възнагр. 2 8 0 0 0 0 0
други плащания и възнагр. 2 9   0 0 0 0
Задълж.осиг.вноски от работодател 5 0 213133 53281 53284 53282 53286
осигур.вноски от работ. ДОО 5 51 139876 34968 34969 34969 34970
осигур.вноски от работ. УПФ 5 52 22859 5714 5715 5714 5716
здравно-осигур.вноски от работ. 5 60 50398 12599 12600 12599 12600
вноски за ДЗПО 5 80 0 0 0 0 0
               
Издръжка 10 0 364642 146146 69109 70840 78547
Храна 10 11 9792 3264 3264   3264
Медикаменти 10 12 0        
Постелочен инвентар и облекло 10 13 29625 24840     4785
Уч.и научноиз.разходи и книги в библ. 10 14          
Материали 10 15 66216 24086 11500 11686 18944
Вода, горива,енергия 10 16 70000 33709 10291 12000 14000
Разходи за външни услуги 10 20 90000 27700 15300 16500 30500
Текущ ремонт 10 30 42700   21700 21000  
Командировки в страната 10 51 0        
Разходи за застраховки 10 62 4600 2000   2600  
СБКО 10 91 28215 7053 7054 7054 7054
Глоби,неуст., нак.лихви и съд.обез. 10 92 0        
Др. Неклас.в др.парагр.и подпар. 10 98 23494 23494      
Др.неклас. – ОБЩО 10   364642 146146 69109 70840 78547
Стипендии 40 0 61731 24547 18592   18592
Субсидии за нефинансови предпр. 43 0 0        
други субсидии и плащания 43 9 0        
Всичко:     1689474 486466 403477 386614 412917
Всичко зо дейността : 99 99 0        

Изготвил: Магдалена Лазарова